Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10976, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.08.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

P-piller og interaksjon med vitamin E

Dato for henvendelse: 15.08.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10976, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En apotekkunde har lest på nett at man må vente 2 timer mellom inntak av p-piller og vitamin E. Farmasøyten lurer på om dette stemmer, og hva som eventuelt er årsaken.

SVAR: Vi har ikke funnet belegg for at det foreligger en interaksjon mellom vitamin E og p-piller i hverken interaksjonsdatabaser eller medisinsk litteratur for øvrig (1-3).

En mulig sammenheng mellom bruk av p-piller og reduserte plasmanivåer av alfa-tokoferol rapporteres i enkelte kilder (4, 5), men mekanismen bak denne mulige sammenhengen er ikke beskrevet. Det er også høyst usikkert om denne sammenhengen har klinisk relevans.

På nettsidene for Norsk opplysningskontor for helsekost blir p-piller listet opp blant substanser som hemmer utnyttelsen av vitamin E, og opplyser om at det bør gå minst to timer mellom inntak av p-piller og vitamin E. Dette er den eneste kilden som er funnet der dette anbefales. Ettersom kildereferanse mangler, er det vanskelig å gjøre en videre vurdering av denne anbefalingen (6).

KONKLUSJON
Det er ved oppdatert søk ikke funnet noe i litteraturen som støtter at samtidig bruk av vitamin E og p-piller bør unngås. Det er derfor etter vår vurdering ikke nødvendig å vente mellom inntak av vitamin E og p-piller.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Interaksjonssøk. http://www.legemiddelverket.no/interaksjonssok (Søk: 11. august 2016).
  2. 2. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 11. august 2016).
  3. 3. Sundhedsstyrelsen (Danmark). Den nationale Interaktionsdatabase. http://www.interaktionsdatabasen.dk/ (Søk: 11. august 2016).
  4. 4. Mason P. Dietary supplements (online). Vitamin E. http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 11. august 2016).
  5. 5. Palan PR, Magneson AT et al. Effects of menstrual cycle and oral contraceptive use on serum levels of lipid-soluble antioxidants. Am J Obstet Gynecol 2006;194(5):e35-8.
  6. 6. Norsk opplysningskontor for helsekost. Vitamin-E. http://www.helsekostopplysningen.no/ (Søk: 10.08.2016)