Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 10977, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 16.08.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Diabetisk ketoacidose etter inntak av to doser kvetiapin

Dato for henvendelse: 16.08.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 10977, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør vedrørende en slank og tidligere frisk mann i 30-årene. Etter dødsfall i familien har han fått kvetiapin (Seroquel) for søvn og inntatt 1 tablett à 100 mg i 2 dager (totalt 200 mg). På grunn av kraftig oppkast oppsøkte han legevakten, der det ble målt blodsukker på > 100. Mannen ble innlagt med diabetisk ketoacidose, nedsatt allmenntilstand, slapphet, nystagmus, noe restless legs, langsomme bevegelser. Ingen kardielle bivirkninger. Ingen tidligere kjent diabetes. Oppfølging med kvetiapin-speil og diabetesutredning er bestilt. Kan kvetiapin ha vært utløsende til diabetisk ketoacidose i det aktuelle tilfellet?

SVAR: I preparatomtalen for kvetiapin er det angitt at det er rapportert sjeldne tilfeller av hyperglykemi og/eller utvikling eller eksaserbasjon av diabetes som av og til har vært forbundet med ketoacidose eller koma, inkludert noen fatale tilfeller (1). Spesielt olanzapin og klozapin, men også kvetiapin, risperidon og aripiprazol er de atypiske antipsykotika som i høyest grad er assosierte med diabetisk ketoacidose (2)

Risikofaktorer for hyperglykemi av atypiske antipsykotika inkluderer blant annet mannlig kjønn, alder under 35 år, overvekt og afrikansk-amerikansk opprinnelse (2, 3). Det er foreslått flere mekanismer for antipsykotika-indusert hyperglykemi, men årsaken er trolig multifaktoriell. Foreslåtte mekanismer inkluderer blant annet legemiddelindusert vektøkning, redusert insulinsekresjon og antagonisme av serotoninreseptorer (3).

Hyperglykemi forårsaket av kvetiapin er i en studie funnet å oftest oppstå innen 3 måneder etter oppstart og å være reversibel ved seponering (3). Vi finner en kasusrapport der reversibel diabetisk ketoacidose og nyoppstått diabetes oppstå etter 14 dagers behandling med kvetiapin hos en pasient med demens (4). Det er også publisert en kasusrapport der en 68 år gammel normalvektig mann utviklet diabetisk ketoacidose i løpet av første døgnet etter behandlingsstart med kvetiapin 25 mg, brukt mot søvnvansker og angst som en del av en alvorlig depresjon (2).

Utover dette har vi ikke funnet rapporter der inntak av få tabletter kvetiapin har utløst hyperglykemi eller diabetisk ketoacidose. Det synes derfor ikke å være en klar sammenheng med at et slikt hendelsesforløp kan skyldes kvetiapininntak, og andre årsaker bør utredes. Hvis det hos den aktuelle pasienten viser seg å være en reversibel tilstand, vil dette i tilfelle styrke årsakssammenhengen med kvetiapin. Måling av HbA1c vil også kunne gi et pekepinn på om hyperglykemien har oppstått før eller etter oppstart med kvetiapin.

KONKLUSJON
Hyperglykemi og diabetisk ketoacidose, som oftest er reversibel, kan oppstå som følge av behandling med kvetiapin eller andre atypiske antipsykotika. Basert på omtale i litteraturen synes det imidlertid ikke å være typisk at slike symptomer opptrer så raskt etter oppstart som i det aktuelle tilfellet. Vi kan imidlertid ikke helt utelukke en sammenheng, og eventuell reversibilitet av tilstanden samt resultat av HbA1c vil kunne gi en pekepinn på kvetiapin sin rolle i den aktuelle hendelsen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroquel. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 3. juni 2016).
  2. 2. Ratnakaran B, Sethulakshmi S. Diabetic ketoacidosis associated with quetiapine treatment: a case report. Kerala J Psychiatry 2015; 28(1): 34 –7.
  3. 3. Wu CY, Shanti BS et al. Quetiapine-induced hyperglycemic crisis and severe hyperlipidemia: a case report and review of the literature. Psychosomatics 2014; 55: 686-91.
  4. 4. Takahashi M, Ohishi S et al. Rapid onset of quetiapine-induced diabetic ketoacidosis in an elderly patient: a case report. [Abstract]. Pharmacopsychiatry 2005; 38(4): 183-4.