Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 11082, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.09.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Interaksjon mellom ceftarolin og metotreksat

Dato for henvendelse: 21.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 11082, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient som skal behandles med metotreksat for osteosarkom har også hudabcesser der det er påvist MRSA. Infeksjonsmedisiner har anbefalt ceftarolin (Zinforo) og spørsmålet er om det foreligger kjente interaksjoner med metotreksat?

SVAR: Det er ikke funnet beskrevet interaksjoner mellom ceftarolin (Zinforo) og metotreksat, men samtidig bruk av de to legemidlene er heller ikke undersøkt (1). En anerkjent interaksjonsdatabase angir heller ingen interaksjoner mellom metotreksat og andre cefalosporiner (2). Fravær av dokumenterte interaksjoner er likevel ikke ensbetydende med at interaksjoner ikke kan forekomme.

Metotreksat skilles i hovedsak uomdannet ut renalt og hemming av renal utskillelse kan medføre toksisitet (1, 3). Den renale utskillelsen medieres blant annet av transportørene OAT1 og OAT3 (4) og in vitro-studier har vist at ceftarolin ikke hemmer disse spesifikke transportørene (1). Vi har ikke funnet informasjon om ceftarolin kan hemme renal utskillelse av metotreksat via andre mekanismer.

Ceftarolin utskilles også i hovedsak renalt og nyre-clearance av ceftarolin er omtrent lik eller noe lavere enn den glomerulære filtrasjonsraten i nyrene. In vitro–studier indikerer at aktiv sekresjon ikke bidrar til den renale utskillelsen av ceftarolin (1). Samlet sett tyder tilgjengelige data på at sjansen for interaksjoner mellom ceftarolin og metotreksats renale utskillelse er lav.

Det antas at serumkonsentrasjonen av metotreksat følges tett under kuren og at eventuelle økninger vil kunne fanges raskt opp.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zinforo. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 17. juni 2016).
  2. 2. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 21. september 2016).
  3. 3. Clinical Pharmacology 2016 database. Methotrexate. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (20. september 2016).
  4. 4. Roth M, Obaidat A et al. OATPs, OATs and OCTs: the organic anion and cation transporters of the SLCO and SLC22A gene superfamilies. Br J Pharmacol 2012; 165(5): 1260-87.