Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 11088, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.09.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Utmattelse og ME som bivirkning av etanercept

Dato for henvendelse: 21.09.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 11088, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasienten som tidligere har stått på Enbrel i to år var plaget med forkjølelsessymptomer og utmattelse under behandlingen. Senere tilkom flere symptomer i form av hodepine, kvalme, økt svettetendens og søvnforstyrrelse. Etanercept ble seponert men symptomene vedvarte. Er disse symptomene, spesielt utmattelse, beskrevet ved bruk av etanercept? Pasienten utredes for mulig ME. Spørsmål fra lege ved sykehus.

SVAR: Infeksjoner som forkjølelse er en svært vanlig bivirkning av etanercept (Enbrel), men utmattelse, hodepine, kvalme, økt svettetendens og søvnforstyrrelser er ikke funnet beskrevet som en kjente bivirkninger (1-3). I Verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase finnes det imidlertid over 10 000 spontanrapporter der fatigue er rapportert som en eller flere symptomer på mistenkte bivirkninger av etanercept. Det finnes også over 1000 rapporter på insomni med mistenkt sammenheng med bruk av etanercept. Når det gjelder kronisk utmattelse, finnes det kun enkeltstående rapporter (4*).

VURDERING
Utmattelse er ikke beskrevet som en kjent bivirkning av etanercept, men det finnes mangfoldige spontanrapporter på utmattelse som mistenkt bivirkning av etanercept. Kronisk utmattelse er kun rapportert i enkeltstående tilfeller, og det foreligger ikke kjent årsakssammenheng mellom bruk av enbrel og utvikling av ME.

Dersom det er mistanke om at pasientens symptomer skyldes bruk at etanercept, vil vi oppfordre til at det meldes til RELIS som en mistenkt bivirkning.

*) WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at data ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet. Opplysningene kan ikke brukes for å dokumentere sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen eller til å vurdere frekvens av bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Enbrel. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 4. mai 2016).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2016 database. Etanercept. Gold Standard, Inc. http://www.clinicalpharmacology.com/ (21. september 2016).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Etanercept (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 13. september 2016).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 21. september 2016).