Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2016; spm.nr. 11123, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.10.2016

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kvetiapin og olanzapin ved faktor V Leiden mutasjon

Dato for henvendelse: 03.10.2016

RELIS database 2016; spm.nr. 11123, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra psykiater angående en kvinne på rundt 40 år som har faktor V Leiden mutasjon. Hun har nylig startet på sertralin (Zoloft)og mianserin (Tolvon). Har brukt zolpidem (Stilnoct) uten effekt. Legen tenker at kvetiapin (Seroquel) eller olanzapin (Zyprexa) i små doser vil kunne hjelpe pasienten og lurer på om dette kan brukes ved faktor V Leiden mutasjon.

SVAR: Behandling med kvetiapin ved faktor V Leiden mutasjon er nylig behandlet av RELIS (1). Det ble også nylig publisert en artikkel på RELIS’ hjemmesider vedrørende olanzapin og lungeemboli (2). Hovedtrekkene er at det er rapportert om en øket risiko for venøs tromboembolisme ved bruk av antipsykotika, uten at man er sikker på mekanismene bak dette. Det foreligger heller ikke nok data til å foreta noen rangering av risiko mellom preparatene.

Kvetiapin og olanzapin er ikke kontraindisert ved faktor V Leiden mutasjon, men det må gjøres en fullstendig kartlegging av risiko for tromboembolisme (arv, tidligere tromboser, røyking, andre medikamenter m.m.). Det er også essensielt om pasienten er homo- eller heterozygot for mutasjonen. Heterozygote har 5-10 ganger økt risiko for venetromboser sammenliknet med normalbefolkningen. Bare 10% av disse utvikler venøse tromber i løpet av livet (3). Homozygote har imidlertid 50-100 ganger økt risiko for venetromboser sammenliknet med normalbefolkningen. Dersom pasienten er homozygot, eller har en høy samlet risiko for venøse tromboser, anbefales det at behandlingen konfereres med hematolog.

KONKLUSJON
Kvetiapin og olanzapin er ikke kontraindisert hos pasienter med faktor V Leiden mutasjon, men det må gjøres en grundig kartlegging av pasientens samlete risiko for venøs tromboembolisme. Dersom tromboserisikoen er høy anbefaler vi å konferere behandlingen med hematolog.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 10750, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. Giverhaug T. Olanzapin og lungeemboli. (www.relis.no/). Publisert 15. august 2016
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Aktivert protein C resistens og faktor V Leiden http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 06. november 2012)