Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11362, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.01.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Mirtazapin ved depresjon hos pasient med økt blødningsrisiko og leversvikt

Dato for henvendelse: 09.01.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11362, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør vedrørende en pasient i 60-årene med alkoholisk leversvikt, øsofagusvaricer grad 2, DM II uten komplikasjoner, sår i magesekk 2016, hjerteinfarkt x 2 og essensiell hypertensjon. Psykiske vansker i form av angst, indre uro og depresjon. Har drukket alkohol for å redusere dette. Må nå være totalavholdende for bli vurdert for levertransplantasjon og det er ønske om medikamentell behandling for de psykiske vanskene. Han bruker fra før acetylsalicylsyre (Albyl-E), pantoprazol (Somac), karvedilol og prednisolon. Ingen klinisk relevante laboratoriefunn. På grunn av øsofgusvaricene og økt blødningsrisiko ved interaksjon mellom SSRI og acetylsalicylsyre, samt leversvikt, er en tilbakeholden med SSRI. Legen ønsker en vurdering av mirtazapin (Remeron) for denne pasienten. .

SVAR: Mirtazapin er et antidepressivum med lav grad av serotoninreopptakshemming og dermed antatt lavest risiko for blødning blant antidepressiva (1). Blødning er heller ikke nevnt som bivirkning i preparatomtalen.

Med tanke på sykdomsbildet hos den aktuelle pasienten kan nevnes at det i preparatomtalen (2) er påkrevd forsiktig dosering, så vel som tett og regelmessig oppfølging, hos pasienter med:
- Nedsatt leverfunksjon: Etter en enkelt dose med 15 mg mirtazapin peroralt var clearance av mirtazapin redusert med ca. 35 % hos pasienter med mild og moderat nedsatt leverfunksjon sammenliknet med personer med normal leverfunksjon. Gjennomsnittlig plasmakonsentrasjon av mirtazapin var økt med ca. 55 %.
-Hjertelidelser som ledningsforstyrrelser, angina pectoris og nylig gjennomgått hjerteinfarkt, der vanlige forholdsregler bør tas, og samtidig medisinering administreres med forsiktighet. Det er samtidig nevnt i preparatomtalen at mirtazapin kun har begrenset effekt på det kardiovaskulære systemet (f.eks. ortostatisk hypotensjon).
-Diabetes mellitus: hos pasienter med diabetes kan antidepressiva endre glykemisk kontroll. Dosejustering av insulin og/eller orale blodglukosesenkende midler kan være nødvendig, og nøye overvåking anbefales. I tillegg kan mirtazapin gi vektøkning som bivirkning, noe som også kan påvirke eksisterende diabetes.

Basert på ovenstående kan vi ikke se at den aktuelle pasientens øvrige sykdommer utelukker behandling med mirtazapin. Det er heller ingen holdepunkter for interaksjoner mellom mirtazapin og pasientens øvrige legemidler. Vi vil uansett anbefale å starte med lav dose av mirtazapin, med tett oppfølging.

Det er også greit å være klar over at en leversykdom ikke nødvendigvis betyr at leverfunksjonen er nedsatt. Det finnes ingen biokjemisk undersøkelse som på en god måte sier noe om leverens evne til å bryte ned legemidler ved leversykdom. Det er først ved mer uttalte leverskader med sviktende proteinsyntese at metabolismen av legemidler vil bli redusert (3).

VURDERING
Det er ikke holdepunkter for at oppstart av mirtazapin vil medføre økt blødningsrisiko, men endret glykemisk kontroll kan forekomme hos diabetespasienter. Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon kan plasmakonsentrasjonen av mirtazapin være økt. Vi vurderer at mirtazapin kan startes opp hos den aktuelle pasienten, så lenge startdosen er lav og det gis tett oppfølging av relevante sykdomsparametere.

Referanser