Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11612, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 07.04.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Beredskap ved olanzapin depotinjeksjoner (ZypAdhera)

Dato for henvendelse: 07.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11612, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege viser til tidligere RELIS-sak der det ikke anbefales å sette ZypAdhera-injeksjoner i pasientens hjem grunnet risiko for postinjeksjonssymptom. Gjelder dette også pasienter som bor i bosenter, som har institusjonsstaus og der det er personale til stede hele døgnet? Injeksjonene settes når det er lege til stede. Det er vanskelig for pasientene å komme til DPS, der de medisinske fasilitetene er de samme som i bosentrene.

SVAR: Spørsmålsstiller viser til en RELIS-sak publisert i 2016 (1), der en gjennomgår praktiske aspekter ved administrasjon av ZypAdhera. Her vises det til et vedlegg til preparatomtalen, der det anbefales at pasienten etter hver injeksjon skal observeres av kvalifisert personale i minst 3 timer for tegn og symptomer som tyder på olanzapinoverdose, i lokaler som har mulighet for medisinsk behandling (2). Personalet må være kjent med problemstillingen og vite hvordan pasienten skal behandles dersom symptomer på postinjeksjonssyndrom oppstår.

Teksten i RELIS-saken viser til lokaler som egner seg for administrasjon av ZypAdhera. Det gjelder legekontor, poliklinikk, sykehusavdelinger eller tilsvarende. Det nevnes spesifikt at pasienter ikke bør få slike injeksjoner i hjemmet uten nødvendig tilsyn. Når det gjelder bosenter med bemanning av personale som er kjent med problemstillingen, og rutiner for monitorering følges, skiller denne situasjonen seg fra pasienter som bor hjemme. Etter vår vurdering kan pasienter motta injeksjoner med ZypAdhera ved de omtalte institusjonene. Postinjeksjonssyndromet er vanligvis reversibelt, og anafylaksi er sjeldent. Det er belastende for mange psykiatriske pasienter å måtte fraktes til behandling, og samarbeid om injeksjoner er ofte mye bedre i trygge omgivelser så lenge behandlende lege følger anbefalinger beskrevet ovenfor.

Referanser
  1. 1. RELIS. Praktisk gjennomføring av behandling med Zypadhera. www.relis.no. Publisert: 26. august 2016.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) ZypAdhera. http://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 07. april 2017).