Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11638, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 22.04.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bivirkninger av psykoleptika/betablokker

Dato for henvendelse: 22.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11638, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege stiller spørsmål om pasient og lurer på om pasientens plager kan være relatert til medikamentene pasienten står på. Dette gjelder pasientens faste medikamenter atenolol (Atenolol), buspiron (Buspirone), venlafaxin (Efexor depot), atorvastatin (Lipitor) og klorprotiksen (Truxal). I tillegg bruker pasienten sporadisk kvetiapin (Seroquel). Pasientens plager har bestått i varierende grad av muskelsmerter i store muskelgrupper i heile kroppen, periodevis sideforskjell i omkrets av lår og legg, og redusert syn på det ene øyet. Utredet ved nevrologisk avdeling uten patologiske funn. Legens oppslag i interaksjonsdatabase har ikke gitt opplysninger som kan forklare symptomene.

SVAR: Pasienten står på en rekke faste medikamenter, men doser er ikke oppgitt. Interaksjonssøk i internasjonal database bekrefter at det ikke foreligger farmakokinetiske interaksjoner som kan føre til at pasienten blir liggende spesielt høyt i serumnivåer av enkeltmedikamenter (1). Flere av medikamentene kan imidlertid gi bivirkninger som kan falle inn under beskrivelsen av pasientens plager.

Forekomst av bivirkninger graderes etter antall pasienter som rapporterer et gitt symptom som vanlig (=1/100 til <1/10), mindre vanlig (=1/1000 til <1/100), sjelden (=1/10 000 til <1/1000), eller svært sjelden (=1/10 000).

Muskelsmerter er i preparatomtalene beskrevet som en vanlig bivirkning av atorvastatin og klorprotiksen, og som en mindre vanlig bivirkning av buspiron (2-4). Betablokkere som atenolol er kjent for å kunne gi muskeltretthet og -svakhet, oppgitt i preparatomtalen som vanlige bivirkninger (5).

Unilateralt synstap er ikke beskrevet som en kjent bivirkning av noen av medikamentene. Imidlertid er synsforstyrrelser, i form av tåkesyn, redusert syn, akkomodasjonsforstyrrelse eller sløret syn, beskrevet som vanlige bivirkninger for følgende medikamenter: atenolol, buspiron, venlafaxin, klorprotiksen og kvetiapin. For atorvastatin er uklart syn beskrevet som en mindre vanlig bivirkning (2-7).

Når det gjelder omkretsforskjell i underekstremiteter, er det vanskelig å si hva dette representerer uten at pasienten undersøkes når denne foreligger. For buspiron og atorvastatin er ødemer oppført som en mindre vanlig bivirkning. For kvetiapin, som pasienten bruker sporadisk, er perifert ødem oppført som en vanlig bivirkning. For kvetiapin er dyp venetrombose (DVT) omtalt som en sjelden bivirkning, mens DVT er oppført som en svært sjelden bivirkning av klorprotiksen. Symptomer på DVT vil vanligvis ikke være av fluktuerende art.

For å forsøke å komme nærmere svaret på om pasientens plager kan være relatert til hennes medikamenter, er det viktig å få frem sammenheng i tid mellom oppstart av medikamentet og debut av det aktuelle symptomet. En grundig vurdering av indikasjon og effekt av det enkelte medikament kan danne grunnlag for å prøveseponere enkeltmedikamenter og vurdere om plagene dempes.

Referanser
  1. 1. Baxter K, Preston CL, editors. Stockleys Drug Interactions (online). http://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 21. april 2017).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Lipitor. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 09. desember 2016).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Truxal. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 07. august 2014).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Buspirone. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 02. desember 2016).
  5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Atenolol. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 19. september 2016).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Efexor depot. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 28. august 2015).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroquel. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 14. september 2016).