Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11649, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 28.04.2017

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Antidepressiva og tinnitus/øresus

Dato for henvendelse: 28.04.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11649, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Kan tinnitus/ørersus være en bivirkning av antidepressiva? Spørsmål fra lege, som spesifikt spør om denne bivirkningen er sett ved bruk av mirtazapin (Remeron) eller vortioksetin (Brintellix).

SVAR: Tinnitus er oppgitt som mulig bivirkning for flere ulike antidepressiva. For det klassiske, trisykliske antidepressivumet amitryptilin (Sarotex) er tinnitus oppgitt å kunne ramme mellom 1/100 og 1/1000 pasienter, og regnes derfor som en sjelden bivirkning (1). Det samme gjelder det eldre legemiddelet doksepin (Sinequan) og nyere legemidler i SSRI-klassen, som fluoksetin (Fontex) (2,3). For et annet SSRI-preparat, escitalopram (Cipralex) er tinnitus angitt å forekomme hos mellom 1/1000 og 1/10000 pasienter (4).

Preparatomtalen for mirtazapin (Remeron)omtaler ikke tinnitus eller øresus som mulig bivirkning (5). I den internasjonale databasen drugs.com opplyses det imidlertid at tinnitus kan forekomme, men hyppigheten oppgis ikke (6).

For vortioksetin (Brintellix) er tinnitus ikke nevnt som bivirkning i preparatomtalen (7). Dette medikamentet har vært kort tid på markedet, og medikamentets bivirkningsprofil er dermed ikke utfyllende. Imidlertid finnes det noen titalls tilfeller der tinnitus er mistenkt assosiert med bruk av vortioksetin, til WHOs internasjonale bivirkningsdatabase (8).

I RELIS-databasen finnes flere saker som omhandler problemstillingen (9,10). Her diskuteres det at det er vanskelig å si noe om forskjell i risiko for tinnitus ved behandling med ulike antidepressiva, siden tinnitus regnes som en sjelden bivirkning. Det kan også finnes en sammenheng mellom tinnitus og symptomer på depresjon.

KONKLUSJON
Tinnitus eller øresus er en kjent, men sjelden bivirkning av en rekke antidepressiva.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sarotex. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 03. februar 2016).
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Sinequan. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 08. oktober 2014).
 3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Fontex. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 01. april 2016).
 4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipralex. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 22. oktober 2015).
 5. 5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Remeron. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 27. januar 2017).
 6. 6. Drug Interactions Checker (USA). Mirtazapine. Søk: 28. april 2017.
 7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Brintellix. http://www.legemiddelsok.no/ Lest: 28. april 2017.
 8. 8. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase. Søk: 28. april 2017.
 9. 9. Svensk database 2015; spm.nr. 293, ELINOR. www.relis.no
 10. 10. RELIS database 2016; spm.nr. 6093, RELIS Midt-Norge (www.relis.no)