Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11676, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 09.05.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Fatigue etter behandling av akutt lymfatisk leukemi

Dato for henvendelse: 09.05.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11676, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Barnelege spør om hva som er kjent om uttalt, kronisk fatigue etter behandling av akutt lymfatisk leukemi (ALL). Det gjelder en tenåring under utredning for kronisk utmattelsessyndrom, som har hatt vedvarende plager siste 5-6 årene etter gjennomgått behandling av ALL etter NOPHO-2008 protokollen. Pasienten har et svingende forløp i symptomer. Behandling med escitalopram (Cipralex) har hatt uklar effekt på depressive symptomer og har ikke gitt bedring i fatigue.

SVAR: Kronisk fatigue er en vanlig følge av kreftbehandling, inkludert behandling av akutt lymfatisk leukemi (1,2). Forekomsten kan være så høy som 20-30% hos overlevende etter barnekreft. Det er ikke kjent om, men heller ikke forventet at NOPHO-2008 skiller seg spesielt ut med hensyn til forekomsten av fatigue (3). Det ble ikke funnet dokumentasjon som spesielt omtaler et svingende forløp og spørsmålsstiller ble henvist til norske miljøer med særlig kompetanse innen barneonkologi og fatigue.

Referanser
  1. 1. Zeller B, Ruud E et al. Chronic fatigue in adult survivors of childhood cancer: associated symptoms, neuroendocrine markers, and autonomic cardiovascular responses. Psychosomatics 2014; 55(6): 621-9.
  2. 2. Cheung YT, Brinkman TM et al. Impact of sleep, fatigue, and systemic inflammation on neurocognitive and behavioral outcomes in long-term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia. Cancer 2017 Apr 27. [Epub ahead of print]
  3. 3. Overlege. Pediatrisk onkologi, OUS, pers.medd. 5. mai 2017.