Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11680, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 11.05.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bivirkning av ciprofloksacin

Dato for henvendelse: 11.05.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11680, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Apotekfarmasøyt har spørsmål angående kunde i slutten av 80-årene. Kunden har den siste uken brukt av ciprofloksacin mot nyrebekkenbetennelse og samtidig utviklet hoven ankel og smerter i sene på overarm. Han føler seg slapp og ør. Kan den hovne ankelen og senesmertene skyldes ciprofloksacinbruk ?

SVAR: Henvendelsen besvares per telefon.

I preparatomtalen til ciprofloksacin (Ciproxin) er artritt nevnt som en sjelden bivirkning (1/1000-1/10000) og tendinitt er nevnt som en svært sjelden bivirkning (< 1/10000). Svimmelhet er nevnt som en annen bivirkning (1/100-1/1000) (1). Bivirkninger opptrer hyppigere og kan få større konsekvenser hos eldre og skrøpelige (2).

Vanlig behandlingsvarighet for pyelonefritt i primærhelsetjenesten er 7-10 dager. Ciprofloksacin er bredspektret og ikke førstevalg som behandlingsalternativ (3).

KONKLUSJON
RELIS anbefaler farmasøyten å be pasienten kontakte lege for å få en klinisk vurdering av sine symptomer, bivirkning kan ikke utelukkes. Lege kan vurdere om ciprofloksacinkuren kan avsluttes, etter nasjonale retningslinjer kan behandlingen alt ha vart lenge nok.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ciproxin. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. april 2017).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Bivirkninger hos eldre. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 31. desember 2015).
  3. 3. Helsedirektoratet. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Pyelonefritt. www.helsedirektoratet.no. (Sist oppdatert: 1. desember 2016)