Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11728, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 02.06.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Autoimmun hepatitt og kolesterolsenkende behandling

Dato for henvendelse: 02.06.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11728, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra fastlege vedrørende en pasient i 70-årene som blant annet har kjent antifosfolipidsyndrom, hypertensjon og gjennomgått TIA. Pasienten har med dette flere indikasjoner for kolesterolsenkende behandling, men har også autoimmun hepatitt som forverres ved statinbruk. Statiner er forsøkt gjentatte ganger i lave doser, og har hver gang ført til forverrelse av hepatitt som har vart i flere måneder etter seponering. Finnes det kolesterolsenkende medikamenter pasienten kan bruke?

SVAR: RELIS har nylig omtalt kolesterolsenkende behandling ved autoimmun hepatitt (1). Det konkluderes her med at mild, asymptomatisk og doseavhengig transaminaseøkning er forholdsvis vanlig ved bruk av statiner, og at denne som regel er selvbegrensende og forbigående.

I aktuelle spørsmålstillers situasjon har pasienten imidlertid hatt betydelige forverringer gjentatte ganger.

Vi har drøftet den konkrete problemstillingen med en overlege ved Lipidklinikken ved Rikshospitalet (2). Statiner synes kontraindisert hos denne pasienten, og det blir derfor særlig viktig å legge vekt på ikke-medikamentell behandling som kostholds- og livsstilsintervensjon. Av medikamentelle tiltak kan ezetimib (Ezetrol) forsøkes. Dette legemiddelet er kun i sjeldne tilfeller funnet å være knyttet til leverpåvirkning og da i hovedsak i kombinasjon med statiner.

KONKLUSJON
Det er hos denne pasienten særlig viktig å legge vekt på ikke-medikamentell behandling som kostholds- og livsstilsintervensjon. Av medikamentelle tiltak kan ezetimib (Ezetrol) forsøkes.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2017; spm.nr. 6486, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no).
  2. 2. Overlege. Lipidklinikken, Rikshospitalet, pers.medd. 02. juni 2017.