Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11764, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.06.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Molybden profylaktisk mot urinsyregikt

Dato for henvendelse: 20.06.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11764, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege angående bruk av et kosttilskudd som heter Molyb-Plus, og inneholder grunnstoffet molybden. En pasient har brukt dette i flere år, og mener det virker godt for å forebygge anfall av urinsyregikt. Legen vil gjerne vite om det er dokumentert noen effekt av molybden, eller om det er kjente bivirkninger eller interaksjoner med legemidler? Pasienten bruker fast ASA (Albyl-E), ezetimib+atorvastatin (Atozet) og esomeprazol (Nexium), og ofte naproksen (Naproxen) ved behov.

SVAR: Molyb-Plus er et dansk produkt som er opplyst å inneholde grunnstoffet molybden i form av natriummolybdat (Na2MoO4) oppløst i vann. Det oppgis at 5 dråper av produktet inneholder 250 mikrogram molybden (1). Produktet er utviklet og markedsført av en dansk privatperson uten helsefaglig bakgrunn basert på egne vitenskapelige teorier og effekt på egen lidelse. I tillegg til å kurere urinsyregikt hevder produsenten at molybdentilskudd kan kurere kreft og pollenallergi (2). Det er i vitenskapelig litteratur ikke funnet omtale av molybden brukt terapeutisk til mennesker, hverken dokumentasjon på effekt, bivirkningstudier eller vurdering av interaksjon med legemidler.

Molybden er vurdert å være et relativt ikke-toksisk grunnstoff, og på grunn av manglende kunnskap er det ikke fastsatt maksimalt anbefalte grenser for inntak i nordiske anbefalinger. Molybden absorberes effektivt fra mat og nivået i kroppen reguleres hovedsaklig via nyrene ved at overskuddet hurtig blir utskilt renalt. I USA er det på bakgrunn av dyreforsøk satt en øvre tolerable grense for inntak på 2 mg per dag. Det er anslått at voksne menn har behov for minimum 25 mikrogram molybden per dag, og det daglige inntaket via kosten i Norden er estimert å være 100-150 mikrogram (3).

Kjente bivirkninger etter inntak av høye doser molybden daglig er forhøyet serum-urat (urinsyre), altså hyperurikemi, og medfølgende urinsyregikt. Mulige bivirkninger av et slikt inntak av molybden kan være redusert biotilgjengelighet av kopper og endret metabolisme av nukleotider (4).

Det er publisert en kasuistikk hvor yrkeseksponering for molybden er assosiert med urinsyregikt. I kasuistikken beskrives en mann som hadde hyperurikemi og urinsyregiktlignende leddplager, og hvor urinsyreverdiene normaliserte seg og leddplagene forsvant etter at han reduserte den yrkesmessige eksponeringen for molybden. Ved reeksponering kom plagene tilbake (5). Det er også kjent at gruvearbeidere med høy eksponering for molybdensalter har økt risiko for urinsyregiktlignende anfall (6).

KONKLUSJON
Molybden brukt som kosttilskudd eller terapi er ikke vitenskapelig dokumentert og er å betegne som "alternativ behandling". Det daglige inntaket av molybden via kosten i Norden er estimert å være flere ganger høyere enn det daglige behovet, men overskuddet blir hurtig utskilt renalt. Lite er kjent hva gjelder øvre tolerable grense for inntak, men basert på dyreforsøk er det i USA satt en grense på 2 mg per dag. For høy eksponering for molybden er assosiert med hyperurikemi og urinsyregiktlignende anfall.

Referanser
  1. 1. Helseudsalg. Produkt: Molybdæn, Molyb-Plus. http://helseudsalg.dk/ (Lest: 19. juni 2017)
  2. 2. Podagra. http://podagra.org/dansk/ (Lest: 19. juni 2017)
  3. 3. Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Nordic Nutrition Recommendations 2012 (2014),5(11):1. http://dx.doi.org/10.6027/Nord2014-002
  4. 4. Mason, P. Molybdenum. Dietary Supplements (online). http://www.medicinescomplete.com/ (19. juni 2017).
  5. 5. Seldén AI, Berg NP et al. Occupational molybdenum exposure and a gouty electrician. Occup Med (Lond) 2005; 55(2): 145-8.
  6. 6. Johnson S. Effect of gradual accumulation of iron, molybdenum and sulfur, slow depletion of zinc and copper, ethanol or fructose ingestion and phlebotomy in gout. Med Hypotheses 1999; 53(5): 407-12.