Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11791, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.06.2017

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av paracetamol hos eldre

Dato for henvendelse: 27.06.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11791, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Medisinerstudenter har spørsmål angående dosering av paracetamol hos eldre. De har inntrykk fra forelesning og praksis at en gjerne kan gi høyere doser av paracetamol til eldre enn det som er normal maksimal døgndose på 1 g x 3-4 daglig. Samtidig leser de andre steder at en skal være ekstra forsiktig med å dosere høye doser til eldre, helst ikke over 1 g x 3/ døgn. Hva mener RELIS om dette?

SVAR: RELIS omtalte utdypende i 2014 bruk av paracetamol i sykehjemspopulasjonen. Selv om høye startdoser med paracetamol anbefales i akutte situasjoner på grunn av forventet raskere innsettende effekt, er det i en eldre skrøpelig pasientgruppe i større grad viktig å individualisere behandling på grunn av bivirkningsfare. Paracetamol har sannsynligvis en "takeffekt" for smertelindring ved enkeltdoser på 1-2 g, slik at økte doser ikke gir øket effekt. Utredningen oversendes spørsmålsstillerne (1).

Preparatomtalen til paracetamol (Paracet) angir ingen forsiktighetsregler ved bruk hos eldre i anbefalt dosering (0,5-1 g inntil x 3 per døgn) (2). Tidligere har produsentens anbefalte maksimaldosering av paracetamol vært inntil 4 g per døgn. RELIS er kjent med utstrakt bruk av denne doseringen, og at også høyere døgndoser foreskrives i noen settinger (3-5). Legemiddelhåndboken anbefaler startdose på 1-2 g til voksne ved akutte smerter, og maksimal døgndose 4 g i inntil 2 uker, deretter 3 g per døgn. Eldre nevnes heller ikke her spesielt (6).

I Micromedex oppgis at det tross rapporter om økt halveringstid hos eldre, ikke er nødvendig med spesifikk dosejustering. Her anbefales også maksimalt 4 g paracetamol daglig (7).

Nyere diskusjon rundt risiko ved langvarig bruk av paracetamol
En gruppe engelske forfattere av en nyere oversiktsartikkel gjennomgikk resultater fra 8 observasjonsstudier, og stilte spørsmålet; "Paracetamol: ikke så trygt som vi har trodd?" De beskriver økt dødelighet hos personer som bruker paracetamol sammenliknet med de som ikke gjør dette. De beskriver også økt risiko for hjerteinfarkt, redusert nyrefunksjon og gastrointestinal blødning (8). Artikkelen er kommentert på Legemiddelverkets nettsider der det påpekes metodologiske begrensninger ved analysen. Legemiddelverket anbefaler fortsatt paracetamol som førstevalg ved smertetilstander, men minner om at det kun bør brukes når det er nødvendig, i lavest mulig dose, i kortest mulig tid (9).

Overdosering av paracetamol
Den viktigste bekymringen rundt overdosering av paracetamol er opphopning av den levertoksiske metabolitten NAPQI som kan gi akutt fulminant leversvikt. Den viktigste risikofaktoren for levertoksisitet er overdosering over tid, men store enkeltinntak er også kjent for å kunne medføre toksisitet (10).

Andre faktorer som øker risikoen er:
-Kronisk høyt alkoholforbruk
-Bruk av enzyminduserende legemidler (eks. karbamazepin, fenytoin)
-Underernæring (lavt nivå av glutathion som er hastighetsbegrensende for omdanning av toksisk metabolitt)
-Alvorlig leversykdom
-Redusert allmenntilstand og lavt næringsinntak
-Gastroenteritt over 1 døgn med faste


KONKLUSJON
RELIS har ikke funnet informasjon som tilsier at eldre bør ha høyere doser av paracetamol enn anbefalt i preparatomtalen, men heller grunnlag for å være mer tilbakeholden med høyere doser til eldre. Paracetamol er førstevalg i smertebehandling og regnes som sikkert ved bruk i doser på inntil 3-4 g/døgn. Øket risiko for levertoksisitet er i hovedsak knyttet til underernæring, akutt sykdom, alvorlig leversykdom, kronisk høyt alkoholforbruk og bruk av noen typer antiepileptika.

Referanser
 1. 1. RELIS database 2014; spm.nr. 8478, RELIS Vest
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Paracet. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 19. juni 2015).
 3. 3. RELIS database 2010; spm.nr. 3972, RELIS Øst (www.relis.no)
 4. 4. RELIS database 2010; spm.nr. 4562, RELIS Sør (www.relis.no)
 5. 5. RELIS database 2013; spm.nr. 2485, RELIS Sør-Øst (www.relis.no)
 6. 6. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L20.1.1.2. http://www.legemiddelhandboka.no/ (Sist endret: 24. mai 2017).
 7. 7. Micromedex® 2.0 (online). Acetaminophen (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. april 2017).
 8. 8. Roberts E, Nunes V. et al. Paracetamol: not as safe as we thought? A systematic literature review of observational studies Ann Rheum Dis. 2016 Mar;75(3):552-9.
 9. 9. Statens legemiddelverk. Paracetamol er fortsatt første valg. http://www.legemiddelsok.no/ (Publisert: 11. mars 2015).
 10. 10. Helsebiblioteket. http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler/paracetamol-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning-kort-oversikt. (Publisert 10. mars 2017)