Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11806, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 28.06.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Fenoksymetylpenicillin og krampeterskel

Dato for henvendelse: 28.06.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11806, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Pasient, barn, med tuberøs sklerose som står på fast antibiotika på grunn av risiko for infeksjoner. Står på everolimus som disponerer for infeksjon. Far til pasient lurer på om det gir doserelatert senkning av krampeterskel? Pasient fikk klart lettere anfall etter start med Apocillin (fenoksymetylpenicillin). Behandlende lege lurer også på om det kan være assosiasjon mellom bruken av antibiotika og krampeterskelen? Hvis dette er tilfellet ønsker legen å redusere dosen. Pasienten står på 330 mg Apocillin 2 ganger daglig. Pasienten er ca 19 kg. Hva anbefaler dere som profylakse for barn rundt denne vekten? Fra en farmasøyt.

SVAR: Generelt har antibiotika en liten tendens til å være epileptogene, men enkelte pasienter kan være mer utsatte. Blant antibiotika, er det særlig betalaktam-antibiotika som penicilliner som har vært assosiert med epileptogenese, og imipenem (karbapenemer), fluorokinoloner, cefalosporiner og metronidazol er andre eksempler (1).

Betalaktam-ringen er foreslått å være viktig for bivirkningen, og modifisering av denne, som f.eks. i ampicillin og amoxicillin kan redusere bivirkningen (2). Allikevel har også semisyntetiske penicilliner som f.eks. amoxicillin også vært assosiert med
epileptogenese (3). Mekanismen er at betalaktam-strukturen interferer med GABA-transmisjon i sentralnervesystemet (1, 2).

Epileptogen aktivitet av penicilliner synes å være doseavhengig (4, 5), og knyttet til Cmax (toppkonsentrasjon). I internasjonale anbefalinger brukes gjerne morgen og kveld ved mer langvarig profylakse. I BNF for children anbefales følgende doser ved profylakse med fenoksymetylpenicillin (6):

Prevention of recurrence of rheumatic fever
By mouth
Child 1 month–5 years
125 mg twice daily.
Child 6–17 years
250 mg twice daily.
Prevention of pneumococcal infection in asplenia or in patients with sickle-cell disease
By mouth
Child 1–11 months
62.5 mg twice daily.
Child 1–4 years
125 mg twice daily.
Child 5–17 years
250 mg twice daily.

Lege får i samråd med pårørende vurdere endret dosering av fenosymetylpenicillin eller skifte til annet antibiotika. Vedkommende kan gjerne kontakte oss.

Referanser
  1. 1. Macri E. Management of status epilepticus. http://www.ohsu.edu/health/_resources/uploads/uploads/SE%20symposium-macri.pdf. Besøkt 12. mai 2017.
  2. 2. http: Seizure Complications of Antibacterial Treatment//www.epilepsy.com/information/professionals/co-existing-disorders/infectious-states-seizures/seizure-complications.
  3. 3. Raposo J, Teotónio R et al. Amoxicillin, a potential epileptogenic drug. Epileptic Disord 2016; 18(4): 454-457.
  4. 4. Gillion AR, Finch CK. Penicillin- and Carbapenem-Induced Neurotoxicity: How to Reduce the Risk. http://www.patientcareonline.com/articles/penicillin-and-carbapenem-induced-neurotoxicity-how-reduce-risk.
  5. 5. Owens Jr RC. An overview of harms associated with ß-lactam antimicrobials: where do the carbapenems fit in? Critical Care200812(Suppl 4):S3.
  6. 6. BNF for ChildrenPHENOXYMETHYLPENICILLIN. https://www.medicinescomplete.com/mc/bnfc/current/PHP3310-phenoxymethylpenicillin.htm. Besøkt 11. mai 2017.