Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11822, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.06.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Praktisk fremgangsmåte ved dosering av klindamycin 5 ganger daglig

Dato for henvendelse: 29.06.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11822, RELIS Vest

SPØRSMÅL: I retningslinjene for antibiotika i primærhelsetjenesten, behandling av marginal periodontitt, står det dosering klindamycin 300 mg x 4-5 daglig i 5-10 dager, ved penicillinallergi. Generelt sett for en del antibiotika er det normalt at doseringen fordeles 4 ganger over døgnet, dvs morgen, formiddag, ettermiddag og kveld. Av den grunn lurer spørsmålsstiller på både hvorfor og når den 5 tabletten skal doseres. Skal den doseres samtidig med en av de andre tablettene, og i så fall på hvilken tid på døgnet? Og hvorfor må klindamycin tas 5 ganger, er det farmakodynamiske eller kinetiske årsaker bak dette. Henvendelse fra en apotekfarmasøyt.

SVAR: Når et legemiddel doseres 5 ganger i døgnet utenfor sykehus, betyr dette generelt dosering 5 ganger fordelt likt i den våkne delen av døgnet. For de som sover 8 timer betyr dette inntak hver 4. time resterende del av døgnet. I spesielle tilfeller og i sykehus kan det være aktuelt å dosere 5 ganger jevnt fordelt gjennom døgnet avhengig av type behandling. Dette betyr at pasienten som oftest må vekkes for å få den ene dosen. For barn eller andre som sover vesentlig mer enn 8 timer kan det også være aktuelt å vekke pasienten for å få en jevnere dosering gjennom døgnet. Hvis det er uklart for pasienten hvordan doseringen skal fordeles gjennom døgnet bør lege kontaktes.

Dosering av klindamycin 5 ganger i døgnet betyr altså ikke at den 5. dosen skal tas samtidig med en av de andre dosene. Vanlig dose for klindamycin er 150 mg, med en dobling ved alvorlige tilfeller. En ytterligere dobling er ikke omtalt i preparatomtalen for peroral behandling (1).

Klindamycin har bakteriostatisk effekt i lave konsentrasjoner og baktericid effekt i høye konsentrasjoner, og utøver i tillegg tidsavhengig bakteriedrap (1,2). Effekten av klindamycin avhenger av samlet tid over MIC (minste inhiberende konsentrasjon) (2). Effekten vil dermed påvirkes av blant annet doseringshyppigheten.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Dalacin. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 24. april 2017).
  2. 2. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Dosering av antibiotika: farmakokinetikk og farmakodynamikk. (Sist oppdatert 16. juni 2017). https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus