Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11824, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.06.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Forholdsregler for warfarinbruk ved ptoseoperasjon

Dato for henvendelse: 30.06.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11824, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege i allmennpraksis har fått spørsmål frå augelege om forholdsregler for bruk av warfarin i samband med operasjon for ptose. Aktuell pasient har tidligere hatt djup venetrombose 2 gonger og skal ha livslang antikoagulasjonbehandling.

SVAR: Augelokskirurgi vert rekna som eit mindre kirurgisk inngrep (1), og både Norsk selskap for trombose og hemostase sine retningsliner og Legeforeningen sin brosjyre Warfarin i praksis tilrår då at ein ikkje seponerer warfarin. Ein bør kontrollera at INR er mellom 1,8 og 2,5, og optimalisera lokal hemostase(1,2).

Imidlertid rår augeavdelinga på St. Olav på sine informasjonssider til at ein seponerer marevan tre dagar før eit slikt inngrep, så det er ikkje fullstending konsensus om dette (3).

KONKLUSJON
Det skulle vera greit å halda fram med warfarin under operasjonen, så lenge INR er under 2,5 og ein sikrar god lokal hemostase.

Referanser
  1. 1. Vandvik P.O. Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse. Versjon 1.2 http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/blod/ (Sist oppdatert: 10. desember 2016)
  2. 2. Sandset PM, Reiakvam Å. Warfarin i praksis. Tryggere antikoagulasjon. http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/blod/ (Publisert i august 2010).
  3. 3. https://stolav.no/behandlinger/hengende-oyelokk-operasjon (Lest: 30. juni 2017)