Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 11899, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.08.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Etanercept og vitiligo

Dato for henvendelse: 21.08.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 11899, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege vedrørende en pasient som har vært i behandling med etanercept (Enbrel) i 6 år, som ble skiftet til biotilsvarende legemiddel (Benepali) for 2 år siden. Pasienten har de to siste månedene utviklet vitiligo på hendene. Kan vitiligo ha kommet som en bivirkning av etanercept? Er det større risiko ved bruk av Benepali enn ved Enbrel?

SVAR: Etanercept tilhører legemiddelgruppen tumornekrosefaktor alfa (TNF-a)-hemmere. Disse legemidlene har vært assosiert med utvikling av autoimmune tilstander (1, 2). Den mest utbredte og anerkjente hypotesen peker på vitiligo som en autoimmun lidelse (3). Vitiligo nevnes imidlertid ikke som en kjent bivirkning i preparatomtalen til noen av etanerceptproduktene. Vi finner heller ingen treff på dette i internasjonale monografier.

Et PubMed søk avdekker noen få, små studier og enkelte kasuistikker som har sett på TNF-alfa sin rolle i patogenesen av vitiligo. Studiene peker i retning av at TNF-alfa-hemmere kan ha en rolle i behandlingen av denne tilstanden (4-6).

RELIS har tidligere uttalt seg om biotilsvarende legemidler (7, 8). Det er strenge krav som må oppfylles for at et legemiddel skal godkjennes som dette. Forskjellene mellom et originalpreparat og et biotilsvarende legemiddel er trolig ikke vesentlig større, og i noen tilfeller kan være mindre, enn forskjellene mellom ulike batcher av biologiske legemidler fra samme produsent så lenge produksjonsprosessen er ansett for å være identisk. Det vurderes således ikke å være større risiko for bivirkninger knyttet til Benepali enn til Enbrel.

I spørsmålsstillers konkrete situasjon kan det hverken bekreftes eller avkreftes om etanercept har en rolle i utviklingen av vitiligo. Dersom det mistenkes en bivirkning vil vi oppfordre til at denne meldes, skjema finnes på www.relis.no.

KONKLUSJON
Vitiligo er ikke en kjent bivirkning av etanercept. Vi oppfordrer til at en eventuell mistanke om bivirkning meldes.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Enbrel. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 03. september 2014).
  2. 2. Bendtzen K. Tumor necrosis factor-alpha inhibitors: Induction of antibodies, autoantibodies, and autoimmune diseases . Version 13.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 04. august 2015).
  3. 3. Norsk elektronisk legehåndbok. Vitiligo. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 27. desember 2016).
  4. 4. Alghamdi KM, Khurrum H et al. Treatment of generalized vitiligo with anti-TNF-a Agents. J Drugs Dermatol 2012;11(4):534-9.
  5. 5. Kim NH, Torchia D et al. Tumor necrosis factor-a in vitiligo: direct correlation between tissue levels and clinical parameters. Cutan Ocul Toxicol 2011;30(3):225-7.
  6. 6. Campanati A, Giuliodori K et al. A patient with psoriasis and vitiligo treated with etanercept. Am J Clin Dermatol 2010;11 Suppl 1:46-8.
  7. 7. Giverhaug T, Roland PDH. Biotilsvarende legemiddel – infliksimab. www.relis.no. Publisert: 18. februar 2015.
  8. 8. Roland PDH, Spigset O. Biotilsvarende legemidler – indikasjoner og byttbarhet med infliksimab som eksempel. www.relis.no. Publisert: 07. mai 2014.