Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 12056, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.11.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bruk av 4-amino-3-fenyl-butyrat (Phenibut/Fenibut) mot angst

Dato for henvendelse: 13.11.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 12056, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En person ønsker å kjøpe Phenibut/Fenibut på internett og forsøke dette mot angst. Spørsmålsstiller ønsker å vite hva som finnes av dokumentasjon for effekt og sikkerhet knyttet til bruk av dette produktet, og hvordan kjøp av produktet stiller seg juridisk sett.

SVAR: Phenibut eller Fenibut er et annet navn på 4-amino-3-fenyl-butyrat. Stoffet er beslektet med nevrotransmitteren gamma-hydroksybutyrat (GABA) (1). Det har så langt vi har kunnet finne ikke vært gjennomført kliniske studier der effekter, bivirkninger og pasientsikkerhet er undersøkt i tilfredsstillende grad. Det er heller ikke registrert pasientstudier som er under planlegging eller gjennomføring (2). En må derfor basere seg på anekdotiske beskrivelser av stoffets virkning og eventuelt skadelige effekter (1).

I en nyere artikkel der informasjon fra mange ulike kilder, blant annet internettfora, er samlet, beskrives det at personer har benyttet Fenibut blant annet for å dempe sosial angst, men at det også finnes en lang rekke andre indikasjoner der stoffet er beskrevet å ha effekt (1). Det finnes imidlertid flere kasusrapporter som beskriver rask toleranseutvikling og alvorlige abstinenssymptomer etter oppstart, noe som både er beskrevet i den omtalte artikkelen og i andre publikasjoner (1,3). Blant annet er det beskrevet tilfeller av psykose etter bruk av stoffet.

Fenibut er ikke oppført på legemiddellisten eller narkotikalisten, dvs det er ikke klassifisert i Norge (4,5). Imidlertid må det regnes som et legemiddel i henhold til regelverket for privatimport av slike, som gjelder fra 1. oktober 2015 (6). Dette regelverket omfatter både produkter som inneholder legemiddelsubstanser og produkter som utgir seg for å være legemidler ved hjelp av medisinske påstander. I følge Statens legemiddelverk markedsføres svært mange produkter på en slik måte.

Det er kun tillatt å importere reseptfrie legemidler som er godkjent i Norge (med norsk pakningsvedlegg og norsk tekst på pakningen) fra EU/EØS-land. Følgende vilkår må også være oppfylt og kunne dokumenteres:

- Legemidlet er til personlig medisinsk bruk.
- Personen som importerer er over 18 år.
- Mengden legemiddel overstiger ikke tre måneders normalbruk.
- Legemidlet er lovlig ervervet i landet der det er kjøpt, det vil si at selgeren har lov til å selge legemidlet.

Generelt kan det være vanskelig å kontrollere hva produkter som utgir seg for å være legemidler egentlig inneholder, samt fastslå kvalitet og renhet av de oppgitte innholdsstoffene.

KONKLUSJON
Informasjon om behandlingseffekt og eventuelle skadelige virkninger av Fenibut er ikke undersøkt systematisk. Fenibut er imidlertid vist å være avhengighetsskapende, samt å ha alvorlige bivirkninger. Det er strenge regler for import av denne typen substanser. RELIS kan ikke anbefale å forsøke behandling med Fenibut.

Referanser
  1. 1. Owen DR, Wood DM et al. Phenibut (4-amino-3-phenyl-butyric acid): Availability, prevalence of use, desired effects and acute toxicity. Drug Alcohol Rev. 2016 Sep;35(5):591-6.
  2. 2. www.clinicaltrials.gov. Oppslag: 10. november 2017.
  3. 3. Högberg L, Ruusa J. Fenibut gav abstinens og psykos. Läkartidningen 2013; 110(16): 825-7.
  4. 4. https://www.toll.no/no/varer/legemidler-og-kosttilskudd/netthandel/
  5. 5. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-27-1565
  6. 6. Statans legemiddelverk. Regelverk for privatimport av legemidler. www.legemiddelverket.no. Oppslag: 10. november 2017.