Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 12090, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 28.11.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av aciklovir ved immunsvikt

Dato for henvendelse: 28.11.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 12090, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om forskrivning av aciklovir (Zovirax) 800 mg med dosering 1 tablett daglig til pasient med immunsvikt. Er det noen tilfeller denne doseringen kan forsvares?

SVAR: Aciklovir har en halveringstid på 3 timer og doseres derfor flere ganger daglig per oralt, opptil 5 ganger, for de fleste indikasjonene (1).

RELIS har svart på et lignende spørsmål i 2011. Da ble det konkludert med at det i enkelte tilfeller ved nedsatt nyresvikt kan være aktuelt med en sjeldnere dosering. Det er også oppgitt at dosering en gang daglig kan være aktuelt blant annet hos HIV-pasienter med nedsatt nyrefunksjon (2).

Vi har gjort søk i norsk og internasjonal litteratur og finner ingen ny informasjon om indikasjon for doseringen på 800 mg x 1 daglig.

KONKLUSJON
Ved søk i norsk og internasjonal litteratur finner man ikke bruk av doseringen aciklovir 800 mg x 1. Vi kjenner ikke indikasjonen i dette tilfellet, og heller ikke pasientens nyrefunksjon, og kan derfor ikke uttale oss om doseringen er hensiktsmessig. Når apoteket reagerer på en unormal dosering er det viktig at man tar kontakt med forskrivende lege for å undersøke bakgrunnen for valg av dosering.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zovirax. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 14. juli 2014).
  2. 2. RELIS database 2011; spm.nr. 881, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)