Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2017; spm.nr. 12115, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.12.2017

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dosering av metotreksat ved ektopisk graviditet

Dato for henvendelse: 08.12.2017

RELIS database 2017; spm.nr. 12115, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege angående dosering av metotreksat ved ektopisk graviditet. Det skal i følge lokale retningslinjer gis en engangsdose med metotreksat intramuskulært på 50 mg/m2. Det opplyses også at dette tilsvarer ca 1 mg/kg kroppsvekt. I det aktuelle tilfellet er det en beregnet forskjell på 20 mg mellom per m2 og per kg. Spørsmålet er hva som bør følges?

SVAR: De lokale retningslinjene er basert på Veileder i generell gynekologi 2015 sitt kapittel om ektopisk graviditet (1), som sier følgende: "Det foreslås å administrere metotreksat (Methotrexate®) som enkeldose med 50 mg/m2 hvilket tilsvarer ca 1 mg/kg kroppsvekt."

Veilederen baserer seg igjen på publikasjoner som har studert 50 mg/m2 intramuskulære enkeltdoser metotreksat som behandling (2,3).

KONKLUSJON
Ved ektopisk graviditet er det anbefalt å behandle med en enkeltdose 50 mg/m2 intramuskulær metotreksat.

Referanser
  1. 1. Hoyer-Sørensen C, Svenningsen R et al. Ektopisk graviditet. Veileder i gynekologi 2015. http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/ (Lest: 6. desember 2017).
  2. 2. Glock JL, Johnson JV et al. Efficacy and safety of single-dose systemic methotrexate in the treatment of ectopic pregnancy. Fertil Steril 1994; 62(4): 716-21.
  3. 3. Barnhart KT, Gosman G et al. The medical management of ectopic pregnancy: a meta-analysis comparing "single dose" and "multidose" regimens. Obstet Gynecol 2003; 101(4): 778-84.