Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12222, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 25.01.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Rivaroksaban og tinnitus

Dato for henvendelse: 25.01.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12222, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En pasient har etter oppstart med rivaroksaban (Xarelto) fått betydelig tinnitus. Pasienten har omfattende støyanamnese fra tidligere, men ikke fra de siste par årene. Finnes det dokumentert sammenheng mellom rivaroksaban og tinnitus? Spørsmål fra allmennlege.

SVAR: Etter søk i en rekke kilder finner vi ikke tinnitus beskrevet som en kjent bivirkning av rivaroksaban (Xarelto) (1-3). Ved søk i medisinske databaser finner vi heller ikke kasusrapporter eller kliniske studier som omtaler tinnitus ved bruk av rivaroksaban. I Verdens helseorganisasjons bivirkningsdatabase er det rapportert noen titalls tilfeller av tinnitus som mistenkt bivirkning av rivaroksaban (4).

KONKLUSJON
Det er ikke kjent sammenheng mellom bruk av rivaroksaban og tinnitus, men ettersom rivaroksaban er et relativt nytt legemiddel er det ikke forventet at all bivirkningsinformasjon er kjent. Vi vil oppfordre til at tinnitus meldes som en mistenkt bivirkning av rivaroksaban hos den aktuelle pasienten ettersom den tidsrelasjonen mellom oppstart av rivaroksaban og pasientens betydelige plager med tinnitus tilsier at det kan være en mulig årsakssammenheng.

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology 2018 database. Rivaroxaban. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (25. januar 2018).
  2. 2. Micromedex® 2.0 (online). Rivaroxaban (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. november 2017).
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Xarelto. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 12. januar 2018).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 25. januar 2018).