Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12305, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.02.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kvetiapin og synsforstyrrelser

Dato for henvendelse: 27.02.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12305, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En ung pasient i psykiatrien melder om synsforstyrrelser ved inntak av kvetiapin (Seroquel). Legestudent spør om dette kan skyldes medisinen?

SVAR: I preparatomtalen for kvetiapin nevnes sløret syn som eneste øyebivirkning, med en forekomst på mellom 1/10 og 1/100 (1).

I andre kilder nevnes i tillegg amblyopi som en vanlig øyebivirkning av kvetiapin, med omtrent samme forekomst som sløret syn (2, 3). Unormalt syn, smerter i øyet, konjunktivitt, blefaritt, xeroftalmi, unormal akkomodasjon og okulær hypertensjon er nevnt som mindre vanlige eller sjeldne øyebivirkninger av kvetiapin (2).

Ved litteratursøk finner vi lite informasjon vedrørende kvatiapin og synsforstyrrelser, men det foreligger to publikasjoner der det i tittelen er angitt kvetiapin og assosiasjon med fotopsi (4, 5). Den ene av disse (5) har vi ikke tilgang til å lese, mens den andre er en kasusrapport vedrørende en 22 år gammel pasient som brukte høydose kvetiapin, og som utviklet fotopsi. Symptomene gikk tilbake etter dosereduksjon (4).

KONKLUSJON
Ulike former for synsforstyrrelser, blant annet sløret syn, amblyopi og fotopsi, er rapportert i forbindelse med bruk av kvetiapin.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Seroquel. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 14. september 2016).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2018 database. Quetiapine. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (22. februar 2018).
  3. 3. Lexicomp in UpToDate. Quetiapine: Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 22. februar 2018).
  4. 4. Hazra M, Culo S et al. High-dose quetiapine and photopsia. J Clin Psychopharmacol 2006; 26(5): 546-7.
  5. 5. Anon. Quetiapine-induced photopsia. Prim Psychiatry 2006; 13 (11): 30.