Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12320, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.03.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Mirabegron og forhøyet noradrenalin-nivå

Dato for henvendelse: 08.03.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12320, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør vedrørende en pasient som er under utredning for incidentalom i binyre. Det er ikke mistenkt feokromocytom, men prøver viser lett forhøyet noradrenalin. Pasienten bruker mirabegron (Betmiga). Spørsmålet er om dette legemidlet kan gi forhøyet noradrenalin-nivå?

SVAR: Ved gjennomgang av aktuell preparatomtale (1), samt ved søk i litteraturen for øvrig, har vi ikke funnet informasjon om forhøyet noradrenalin-nivå i forbindelse med bruk av mirabegron. En slik sammenheng er altså ikke kjent. Det foreligger heller ingen rapporter i WHO sin bivirkningsdatabase (2) vedrørende mirabegron og mistanke om forhøyet nivå av noradrenalin.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Betmiga. http://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 7. mars 2018).
  2. 2. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 7. mars 2018).