Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12381, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 26.03.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bruk av p-piller fram til menopause

Dato for henvendelse: 26.03.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12381, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege spør angående en kvinne i slutten av 40-årene som har brukt Marvelon (etinyløstradiol + desogestrel) som prevensjon helt siden ungdomstiden. Ingen bivirkninger eller komplikasjoner. Kvinnen røyker ikke, er normalvektig og har ingen andre kjente sykdommer eller fast medisinbruk. Spørsmålet er om det er fornuftig at hun fortsetter med disse p-pillene til menopause, eller om hun bør bytte til annet preparat?

SVAR: RELIS har tidlegare skrive at elles friske kvinner som ikkje røyker, kan bruke p-piller fram til menopause (1, 2). Eit oppdatert litteratursøk stadfestar at dette svaret framleis er gjeldande. Både amerikanske UpToDate, britiske retningsliner og ein nylig publisert oversiktsartikkel på emnet støttar tidlegare konklusjon frå RELIS (3-5).

Ved bruk av østrogenhaldig prevensjon er det ein aldersrelatert risiko for hjarteinfarkt, hjerneslag, venøs tromboemboli, mammacancer og cervikalcancer. Kvinner med andre risikofaktorar for desse tilstandane (som til dømes røyking, hypertensjon, diabetes, hyperkolesterolemi, overvekt og migrene) bør ikkje bruke p-piller. Spesielt er det ikkje tilrådd å bruke p-piller hos kvinner over 35 år som røyker (1, 2).

P-piller med etinyløstradiol og desogestrel (Marvelon) har høgare risiko for tromboemboliske hendingar enn p-piller med t.d. levonorgestrel. Det er likevel ikkje anbefalt å byte når preparatet har vore brukt i så mange år som i det aktuelle tilfellet, då den tromboemboliske risikoen er størst dei første månadane etter oppstart (5).

KONKLUSJON
Kvinner som ikkje røyker eller har andre risikofaktorar for kardiovaskulær sjukdom, kan fint bruke p-piller fram til menopause.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 6303, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2013; spm.nr. 4636, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  3. 3. Martin, KA, Barbieri RL. Overview of the use of estrogen - progestin contraceptives. Version 37.0. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 17. august 2016).
  4. 4. Faculty of sexual and reproductive healthcare of the Royal college of obstetricians and gynaecologists. The UK Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use 2016. http://ukmec.pagelizard.com/2016
  5. 5. Miller TA, Allen RH et al. Contraception for midlife women: a review. Menopause.2018 Feb 16. [Epub ahead of print].