Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12552, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.06.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Primær biliær cirrhose og analgetika

Dato for henvendelse: 12.06.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12552, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ved legevakt har en pasient med primær biliær cirrhose og ribbeinsbrot. Vedkommende spør om pasienten kan få Paralgin forte (paracetamol + kodein)? Pasienten seier at hun kan ta Paracet (paracetamol), men ikkje Ibux (ibuprofen).

SVAR: Cirrhose kan påvirke leverens evne til å omsette legemidler. Enten via CYP450-metabolisme og/eller konjugeringsevne og/eller utskillelse via galle. Det er dessverre ingen fasit for slike vurderinger, bortsett frå at alvorlig grad av leversvikt og uttalt fibrose i organet øker sannsynligheten for endret omsetning og ditto bivirkninger.

Det viktigste generelle rådet ved nedsatt leverfunksjon er å starte med en lav dose av aktuelle legemidler og etter hvert øke gradvis og forsiktig. Det er også fornuftig å unngå legemidler med smal terapeutisk bredde, og som er særlig levertoksiske. Serumkonsentrasjonsmålinger bør utføres for de legemidlene der det finnes analysemetoder tilgjengelig. Hyppige kliniske kontroller bør gjennomføres med tanke på bivirkninger (1).

Oipioder er problematiske ved leversykdom fordi de i stor grad omsettes av organet, og ved uttalt leverskade kan man få endret omsetning og evt. alvorlige bivirkninger i form av hepatisk encefalopati. Kodein brukes hyppig hos pasienter med cirrhose (2, 3). Når det gjelder kodein i Paralgin forte omsettes ca. 10-20% til morfin via lever, og manglende omsetning til morfin kan gi variabel analgetisk effekt (2, 3). Med tanke på paracetamol-innholdet i Paralgin forte er metabolisme lager av glutation viktigst, og skade sees ikkje før vel 70% reduksjon (4). Ved kronisk leverlidelse kan maksimal døgndose av paracetamol reduseres etter vurdering av skadeomfang og leverfunksjon (4).

For den aktuelle pasienten vil kortidsbehandling være gunstig med tanke på leverlidelsen, men samtidig må man vurdere å oppnå god effekt av smerteregime. Da detaljer om sykehistorie og grad av leveraffeksjon er ukjent, blir de overstående betraktningene generelle.

Referanser
  1. 1. Spigset O. Bruk av legemidler ved nedsatt leverfunksjon. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125(19): 2645-6.
  2. 2. Chandok N, Watt KDS. Pain Management in the Cirrhotic Patient: The Clinical Challenge. Mayo Clin Proc. 2010;85(5):451-458
  3. 3. Soleimanpour H, Saeid Safari S et al. Opioid Drugs in Patients With Liver Disease: A Systematic Review. Hepat Mon. 2016 April; 16(4):e32636.
  4. 4. Menashehoff S, Goldstein L et al. Safe Usage of Analgesics in Patients with Chronic Liver Disease: A Review of the Literature. https://www.practicalpainmanagement.com/treatments/pharmacological/non-opioids/safe-usage-analgesics-patients-chronic-liver-disease-review. Besøkt 7. mai 2018.