Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12563, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 13.06.2018

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hyperkinetisk forstyrrelse og synsbivirkninger

Dato for henvendelse: 13.06.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12563, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege vedrørende en pasient som i forbindelse med opptrapping av metylfenidat (Ritalin) opplever økende plager med synet, i form av dobbeltsyn (diplopi) og lesevansker. Er risikoen for disse bivirkningene like store ved alle legemidlene som brukes mot hyperkinetisk forstyrrelse?

SVAR: Det er i Norge fire legemiddelgrupper som har hyperkinetisk forstyrrelse som indikasjon: legemidler som inneholder amfetamin, metylfenidat, atomoksetin og guanfacin (1). Amfetamin og metylfenidat regnes som sentralsimulerende, atomoksetin og guanfacin regnes ikke som sentralstimulerende. Det er kjent at de sentralstimulerende midlene kan gi synsbivirkninger (2, 3). RELIS har tidligere mottatt henvendelse vedrørende tåkesyn og dobbeltsyn ved bruk av metylfenidat (4). Utredningen konkluderer med at dette er kjente bivirkninger, men at det ikke finnes beskrevet i litteraturen hvorvidt disse er doseavhengige eller vedvarende. Et oppdatert søk bekrefter dette for begge de to gruppene av sentralstimulerende legemidler (5, 6).

Også for atomoksetin er synsbivirkninger kjent (7, 8), men for guanfacin er det så langt ikke rapportert om dette (9, 10). Guanfacin har imidlertid ikke vært så lenge i bruk, og er mindre brukt enn de andre legemidlene. Vi kan dermed ikke utelukke at synsbivirkninger kan oppstå også som følge av dette legemiddelet.

Med dagens kunnskap lar det seg ikke gjøre å gradere de ulike legemidlene brukt mot hyperkinetisk forstyrrelse med henhold til hvilket som gir høyest risiko for synsbivirkninger. Det er i flere studier funnet overhyppighet av synsvansker hos pasienter med disse lidelsene (11, 12). Det anbefales å ha lav terskel for å henvise til undersøkelse hos øyelege dersom det er uklart hva som ligger bak synsforstyrrelsen. Dersom synsforstyrrelsen representerer en bivirkning av metylfenidat kan en dosereduksjon forsøkes, eller det kan legges opp til flere doseringer i løpet av døgnet. Ved vedvarende synsaffeksjon kan det være indikasjon for skifte legemiddel. Det at en pasient har opplevd bivirkning av ett middel trenger ikke bety at det vil forekomme ved et annet.

Konklusjon
Med dagens kunnskap lar det seg ikke gjøre å gradere de ulike legemidlene brukt mot hyperkinetisk forstyrrelse med henhold til hvilket som gir høyest risiko for synsbivirkninger.

Referanser
 1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 19. februar 2018).
 2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ritalin. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 07. november 2017).
 3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Attentin. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 10. februar 2016).
 4. 4. RELIS database 2013; spm.nr. 8037, RELIS Vest. (www.relis.no)
 5. 5. Micromedex® 2.0 (online). Methylphenidate (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 30. mai 2018).
 6. 6. Micromedex® 2.0 (online). Dextroamphetamine (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 29. mai 2018).
 7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Strattera. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 01. april 2016).
 8. 8. Micromedex® 2.0 (online). Atomoxetine (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 22. mai 2018).
 9. 9. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Intuniv. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 06. oktober 2015).
 10. 10. Micromedex® 2.0 (online). Guanfacine (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 30. mai 2018).
 11. 11. Redondo B, Vera J et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder children exhibit an impaired accommodative response. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2018; 256(5): 1023-1030.
 12. 12. DeCarlo DK, Swanson M et al. ADHD and Vision Problems in the National Survey of Children's Health. Optom Vis Sci 2016; 93(5): 459-65.