Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60 (midlertidig stengt pga korona-tiltak)
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12603, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.07.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Tinnitus som mulig bivirkning av acitretin

Dato for henvendelse: 05.07.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12603, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør angående en pasient med tinnitus, som man lurer på om er en bivirkning av acitretin (Neotigason). Pasienten er grundig utredet for andre årsaker til tinnitus, uten at dette er påvist. Pasienten brukte tidligere acitretin mot psoriasis med god effekt, men denne ble seponert pga antatt hudbivirkning. Pasienten var uten medikamentet i noen måneder før reoppstart. De aktuelle symptomene debuterte etter noen ukers bruk av acitretin 10 mg x 2. Medikamentet ble så seponert på grunn av blant annet tinnitus, men symptomet er vedvarende til tross for seponering.

Spørsmålene er:
- Gir avslutning og senere gjenoppstart av acitretin økt risiko for bivirkninger?
- Er dere kjent med bivirkninger av acitretin som ikke er reversible?
- Er det sannsynlig at pasienten har utviklet bivirkninger på så lav dose?

SVAR: I preparatomtalen for Neotigason (acitretin) oppgis at bivirkninger ses hos de fleste pasienter som får acitretin, men at disse vanligvis forsvinner når dosen reduseres eller legemidlet seponeres. Tinnitus er her oppgitt som en bivirkning, der frekvensen ikke kan anslås ut fra tilgjengelige data (1).

To utenlandske databaser med monografier nevner begge tinnitus som en mulig bivirkning av acitretin (2, 3). Den ene kilden oppgir at tinnitus ble rapportert hos 1-10% av pasienter under kliniske studier, men oppgir ikke hvorvidt det her var snakk om vedvarende symptomer etter seponering (2). Den andre kilden nevner kun tinnitus relatert til bruk av acitretin i forbindelse med en kasus-rapport, der det også var samtidig hørselstap (3).

Ved søk i PubMed og Embase har vi ikke funnet artikler som omhandler tinnitus som bivirkning av acitretin.

I WHOs internasjonale bivirkningsdatabase finnes et fåtalls meldinger som gjelder tinnitus som mistenkt bivirkning av acitretin. Disse bivirkningsrapportene er basert på spontanrapportering på mistanke og kan ikke alene brukes til å bekrefte en eventuell årsakssammenheng (4).

Når det gjelder spørsmålet om hvilke irreversible bivirkninger av acitretin vi kjenner til, har RELIS i en tidligere utredning nevnt hyperostose og kalsifisering av ikke-ossøse strukturer som irreversible bivirkninger (5). Vi har ikke funnet omtalt tinnitus som en irreversibel bivirkning av acitretin.

Ved litteratursøk har vi altså funnet sparsomt med dokumentasjon som omhandler tinnitus som bivirkning av acitretin. Vi har ikke funnet informasjon om hvorvidt avslutning og senere reoppstart av acitretin-behandling øker risikoen for bivirkninger. Vi har heller ikke funnet beskrevet hvorvidt dosen acitretin har betydning for risikoen for utvikling av bivirkninger.

KONKLUSJON
Tinnitus som bivirkning av acitretin er nevnt i preparatomtalen og i andre monografier, men med ukjent frekvens. En eventuell sammenheng med dosering og/eller reoppstart av legemiddelet har vi ikke funnet omtalt i litteraturen. Vi har ikke funnet beskrevet tilfeller med tinnitus som en irreversibel bivirkning av legemiddelet.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Neotigason. http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 5. september 2016).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2018 database. Acitretin. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist revidert: 21. februar 2018).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Acitretin (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 31. januar 2018).
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 05. juli 2018).
  5. 5. RELIS database 2005; spm.nr. 3189, RELIS Vest. (www.relis.no)