Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12807, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.10.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Vaginalt progesteron til pasient med tidligere adenokarsinom

Dato for henvendelse: 10.10.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12807, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege ved kvinneklinikk spør vedrørende en kvinne som har vært operert for adenokarsinom i cervix. Hun er anbefalt å fjerne livmor etter svangerskap, men hun er nå gravid i uke 14. For å styrke cervix mest mulig er det ønskelig å gi progesteron lokalt. Er det problematisk å gi progesteron til en kvinne med tidligere adenokarsinom?

SVAR: I preparatomtaler for produkter med vaginalt administrert progesteron er kjent eller mistenkt malignitet i bryst eller genitalier omtalt som en kontraindikasjon for bruk (1a, 1b). Det er ikke gitt noen begrunnelse for dette.

Denne kontraindikasjonen kan tenkes å være relatert til at p-piller med østrogen og gestagen er kjent å kunne øke risikoen for cervix-cancer (2). Vi finner imidlertid ikke noen konkret informasjon hvorvidt denne økte risikoen også kan gjelde vaginalt administrert progesteron.

I en artikkel nevnes at en mulig mekanisme for assosiasjonen mellom p-piller og cervix-cancer er at østrogen og progesteron kan interagere med hormonreseptorer, hovedsakelig progesteron, som finnes i vevet i cervix og påvirke det naturlige forløpet av HPV-infeksjonen (2).

En artikkel beskriver bruk av vaginal administrert progesteron for å redusere risiko for prematur fødsel hos fire gravide kvinner som tidligere er blitt operert for cervix-cancer. To av kvinnene hadde hatt adenokarsinom, og de andre to plateepitelkarsinom. Alle kvinnene fikk 200 mg progesteron vaginalt 2 ganger daglig fra ca uke 12. Artikkelforfatterne kommenterer at obstetrisk håndtering av kvinner med gjennomgått operasjon for cervix-cancer er utfordrende og vil være empirisk heller enn evidensbasert. I artikkelen nevnes ikke problemstillingen med bruk av progesteron med tanke på tidligere cervix-cancer i det hele tatt (3).

I en konferanse-abstract er det beskrevet en retrospektiv studie som inkluderte kvinner som var operert for cervix-dysplasi eller -cancer. Progesteron 200 mg ble gitt vaginalt i påfølgende graviditet hvis cervix-lengden var kort eller kvinnen hadde hatt en konisering. Heller ikke her nevnes noen utfordringer med å gi progesteron vaginalt til de aktuelle kvinnene (4).

Vi finner også en annen artikkel som anbefaler progesteron 200 mg vaginalt til gravide kvinner som har gjennomgått operasjon på grunn av cervix-cancer. Artikkelforfatterne beskriver at de anbefalte kvinner som hadde hatt plateepitelkarsinom å bruke p-piller i 6-12 måneder etter operasjonen, mens kvinner med adenokarsinom ble anbefalt å bruke ikke-hormonell prevensjon (5).

En artikkel fra 2005 omhandler "hormone replacement therapy" (HRT) etter ulike kreftformer. I avsnittet om cervix-cancer beskrives at en assosiasjon mellom bruk av HRT og cervix-cancer ikke er dokumentert. HRT er imidlertid relativt hyppig brukt etter cervix-cancer av gynekologer og onkologer (6).

KONKLUSJON
Tidligere cervix-cancer regnes som en kontraindikasjon for bruk av vaginale progesteron-preparater. Vi finner lite støtte for en slik kontraindikasjon i litteraturen, og en eventuell økt risiko for cervix-cancer på grunn av vaginalt progesteron synes å være uavklart. I det aktuelle tilfellet utelukker vi ikke at vaginalt progesteron kan brukes, med tanke på viktigheten av indikasjonen. Vi anbefaler at spørsmålsstiller konsulterer avdelingen som behandlet kvinnen for cervix-cancer for en vurdering av om progesteron kan øke tilbakefallsrisikoen.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a: Crinone vaginalgel, b: Lutinus vaginaltabletter. http://www.legemiddelsok.no/ (Lest: 2. oktober 2018).
  2. 2. Roura E, Travier N et al. The Influence of Hormonal Factors on the Risk of Developing Cervical Cancer and Pre-Cancer: Results from the EPIC Cohort. PLOS One 2016; 11(1): e0147029.
  3. 3. Knight LJ, Acheson N et al. Obstetric management following fertility-sparing radical vaginal trachelectomy for cervical cancer. J Obstet Gynaecol 2010; 30(8): 784-9.
  4. 4. Miljkovic-Petkovic L. Outcome of pregnancies after surgery for cervical dysplasia and micro invasive cervical cancer. J Perinatal Med Conference: 13th World Congress of Perinatal Medicine, WCPM 2017. Serbia. 45 (Suppl 2): 390.
  5. 5. Speiser D, Mangler M. Fertility Outcome After Radical Vaginal Trachelectomy. A Prospective Study of 212 Patients. Int J Gynecol Cancer 2011; 21: 1635-9.
  6. 6. Creasman WT. Hormone replacement therapy after cancers. Curr Opin Oncol 2005; 17: 493-9.