Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12901, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.11.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Synfase p-piller og utsetjing av menstruasjon

Dato for henvendelse: 12.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12901, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Allmennlege spør angåande ein pasient som bruker Synfase p-piller (noretisteron og etinyløstradiol) og som ynskjer å unngå å få mensturasjon. Skal ho då hoppe over siste 7 dagar med p-pillar på brettet eller berre bruka kvite tablettar?

SVAR: e-metodeboka til Sex og Samfunn har følgjande instruks for kvinner som ynskjer å ha meir enn 21 dagar mellom to pillefrie veker (1):

21-pakning og 28-pakning med Synfase
Bare de midterste hvite pillene (pille 8-16) på brettene kan benyttes til å utsette blødningen. Når den siste hvite pillen på ett brett er tatt, begynner du på den første hvite på det nye brettet. De blå pillene som blir til overs på brettene skal kastes. Du kan fortsette med de hvite pillene så lenge du ønsker å utsette blødningen. Ta deretter inntil 7 dagers pause og begynn fra begynnelsen på nytt brett. Ta alltid minst ett helt brett mellom to pauser.


Det er ikkje vist biverknader ved kontinuerlig bruk av p-piller ut over 3 veker. Ettersom dei fleste svangerskap hos p-pillebrukarar oppstår i tilknytting til den pillefrie veka, er p-piller sikrare jo færre pillefrie veker kvinna tek. Ein moglegheit er å ta p-pilla kontinuerlig til ein byrjar å blø og så ta 4-7 dagar pause, før oppstart på på nytt brett. Eit anna alternativ er å ta 2-3 brett i strekk før kvar pillefrie periode (1).

Referanser
  1. 1. Sex og samfunn. e-Metodebok: Kombinasjonspreparater, p-piller. https://emetodebok.no/ (Lest: 12. november 2018).