Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12943, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 27.11.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kombinasjonsbehandling med metylfenidat og atomoksetin

Dato for henvendelse: 27.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12943, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en gutt med ADHD og autisme, der det streves med å finne god medisinering mot ADHD. Lege spør om atomoksetin kan kombineres med metylfenidat.

SVAR: Selv om monoterapi med metylfenidat eller atomoksetin brukes hos barn med både ADHD og autisme (1, 2), har vi ved søk ikke funnet konkret informasjon om samtidig bruk av disse legemidlene hos denne pasientgruppen. Kombinasjonsbehandling ble heller ikke funnet spesifikt omtalt i nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse, eller i behandlingsanbefalingene i et anerkjent oppslagsverk (3, 4).

RELIS har tidligere utredet spørsmål om kombinasjon av metylfenidat og atomoksetin mot ADHD, og konkludert med at metylfenidat og atomoksetin kan kombineres, men at dette er lite beskrevet i litteraturen, og at vi generelt anbefaler monoterapi (5, 6).

Det vises blant annet til en oversiktsartikkel fra 2013 som oppsummerte effekt og toleranse ved kombinasjonsbehandling av ADHD med sentralstimulerende medikament, enten metylfenidat eller amfetaminer, sammen med atomoksetin (6, 7). Artikkelen inkluderte 16 studier av ulikt design, hvorav kun én randomisert klinisk studie (n=17). Studiepopulasjonene inkluderte barn, ungdom og voksne. Forfatterne av oversiktsartikkelen konkluderer med at samlet evidens antyder at enkelte pasienter kan ha effekt av kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikamenter og atomoksetin ved manglende effekt av monoterapi. En økning av bivirkninger ble imidlertid observert, men ingen alvorlige. Atomoksetin og metylfenidat var den kombinasjonen flest studier undersøkte. Forfatterne angir at funnene begrenses av at det foreligger få og små studier med ulike design, og konkluderer med at dokumentasjonen av kombinasjonsbehandling er tynn. Det mangler kontrollerte kliniske studier av sikkerheten ved langtids behandling (7).

Kombinasjonen av metylfenidat og atomoksetin hos barn med ADHD er også undersøkt i en studie som kom etter den nevnte oversiktsartikkelen ble publisert (8). Denne studien inkluderte tolv barn mellom 7-17 år der ni av tolv viste signifikant bedring av sine symptomer. Forfatterne av studien konkluderte med at kombinasjonsterapi var mer effektivt enn monoterapi (8). Dosene som her ble brukt kan gjenfinnes i artikkelen (8).

OPPSUMMERING
Metylfenidat og atomoksetin kan kombineres, men foreliggende dokumentasjon er tynn. Det kan se ut til at enkelte pasienter kan ha effekt av kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikamenter og atomoksetin ved manglende effekt av monoterapi. Dokumentasjon av sikkerheten ved langtidsbruk av slik kombinasjonsbehandling mangler.

Referanser
  1. 1. Goel R, Hong JS et al. An update on pharmacotherapy of autism spectrum disorder in children and adolescents. Int Rev Psychiatry 2018; 30(1): 78-95.
  2. 2. Howes OD, Rogdaki M et al. Autism spectrum disorder: Consensus guidelines on assessment, treatment and research from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol 2018; 32(1): 3-29.
  3. 3. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse. www.helsedirektoratet.no. (Sist revidert: 13. juni 2018).
  4. 4. Krull KR. Attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: Treatment with medications. Version 36.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 24. september 2018).
  5. 5. RELIS database 2015; spm.nr. 6125, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  6. 6. RELIS database 2014; spm.nr. 9101, RELIS Vest. (www.relis.no)
  7. 7. Treuer T, Gau SS et al. A systematic review of combination therapy with stimulants and atomoxetine for attention-deficit/hyperactivity disorder, including patient characteristics, treatment strategies, effectiveness, and tolerability. J Child Adolesc Psychopharmacol 2013; 23(3): 179-93.
  8. 8. Ozbaran B, Kose S et al. Combined methylphenidate and atomoxetine pharmacotherapy in attention deficit hyperactivity disorder. World J Biol Psychiatry 2015; 16(8): 619-24.