Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 12949, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.11.2018

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Efedrin på øyet

Dato for henvendelse: 29.11.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 12949, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Sykepleier fikk ved uhell efedrin på øyet ved åpning av forpakningen. Er det rapportert vinkelblokk-glaukom eller andre bivirkninger fra slike hendelser? Spørsmål fra sykehuslege.

SVAR: Systemisk og lokalt administrerte adrenerge legemidler kan hos predisponerte individer, for eksempel ved trangt forkammer, forårsake mydriase og akutte anfall av vinkelblokk-glaukom. Slike hendelser er sjeldne. Eksempelvis er det estimert at ved bruk av adrenerge øyedråper som diagnostikum har mydriasen bidratt til akutt vinkelblokk-glaukom i 0,03 % av tilfellene (1-3).

Det finnes noen få rapporter på at efedrin har bidratt til slike bivirkninger etter systemisk og intranasal bruk (1-3). Vi har ikke funnet noe direkte informasjon om akutt vinkelblokk-glaukom har oppstått etter å ha fått efedrin injeksjonsvæske i øyet, men regner det som potensielt mulig basert på virkningsmekanismen.

I sikkerhetsbladet til efedrin er det oppgitt at stoffet er en sterk irritant, og direkte kontakt med øyet kan gi risiko for øyeskade. Symptomer på øyeinflammasjon er rødt, hovent og rennende øye. Hvis efedrin kommer i kontakt med øyne skal kontaktlinser fjernes, og øyet skal øyeblikkelig skylles med rennende vann i minst 15 minutter med øyelokk åpne. Øyesalve skal ikke brukes (4). Symptomene ved akutt vinkelblokk-glaukom har noe overlapp med symptomene på irritert øyeslimhinne. Synsreduksjon, kvalme og akutte øyesmerter peker mot akutt vinkelblokk-glaukom (5).

KONKLUSJON
Akutt vinkelblokk-glaukom er rapportert å i sjeldne tilfeller ha oppstått ved systemisk og intranasal administrasjon av efedrin, og vi kan ikke utelukke at dette også er en mulighet ved direkte kontakt i øyet.

Referanser
  1. 1. Lachkar Y, Bouassida W. Drug-induced acute angle closure glaucoma. Curr Opin Ophthalmol 2007; 18(2): 129-33.
  2. 2. Rudkin AK, Gray TL et al. Bilateral simultaneous acute angle closure glaucoma precipitated by non-prescription cold and flu medication. Emerg Med Australas 2010; 22(5): 477-9.
  3. 3. Material Safety Data Sheet - Ephedrine hydrochloride MSDS. http://www.sciencelab.com/ (Sist oppdatert: 21. mai 2013)
  4. 4. Ah-Kee EY, Egong E et al. A review of drug-induced acute angle closure glaucoma for non-ophthalmologists. Qatar J Med 2015; (1): 6.
  5. 5. Norsk elektronisk legehåndbok. Glaukom, akutt. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 9. mars 2018).