Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13023, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 08.01.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Citalopram og tinnitus

Dato for henvendelse: 08.01.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13023, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege vedrørende en pasient som i 15 år har brukt citalopram (Cipramil) mot tinnitus. Pasienten har forsøkt å seponere, men opplever da at tinnitus øker. Finnes det litteratur som støtter denne behandlingen?

SVAR: RELIS har tidligere mottatt én henvendelse vedrørende denne problemstillingen (1), og vi har nå foretatt et oppdatert søk. Tinnitus er ikke en godkjent indikasjon for behandling med citalopram (eller andre SSRI), men oppgis i preparatomtalen som en vanlig bivirkning av dette legemiddelet (2). En Cochraneanalyse fra 2012 konkluderer med at det ikke foreligger nok informasjon til å avklare hvorvidt SSRI kan bedre tinnitus (3).

Et anerkjent oppslagsverk trekker frem at depresjon er en hyppig komorbid tilstand til tinnitus, og at medikamentell behandling av depresjon kan tenkes å bedre den totale symptombelastningen hos pasientene (4). En oversiktsartikkel fra 2014 og en artikkel fra 2018 gir støtte til en slik tilnærming (5, 6).

Referanser
  1. 1. RELIS database 2016; spm.nr. 6093, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cipramil. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 23. mai 2016).
  3. 3. Baldo P, Doree C et al. Antidepressants for patients with tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2012; (9): CD003853.
  4. 4. Dinces E. Treatment of tinnitus. Version 37.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. april 2018).
  5. 5. Folmer RL, Theodoroff SM. Experimental, controversial, and futuristic treatments for chronic tinnitus [Abstract] J Am Acad Audiol 2014; 25(1): 106-25.
  6. 6. Wu V, Cooke B et al. Approach to tinnitus management. Can Fam Physician 2018; 64(7): 491-495.