Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13060, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 24.01.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Propranolol, CFS/ME og POTS

Dato for henvendelse: 24.01.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13060, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Finnes det dokumentasjon for at propranolol (evt. betablokkere) påvirker aktiviteten eller øker mengden acetylkolin? Bakgrunnen er at en pasient diagnostisert med CFS/ME og POTS er blitt litt bedre ved bruk av propranolol, og lurer på om dette skyldes økt acetylkolinaktivitet. Spørsmål fra farmasøyt.

SVAR: Betablokkere er i enkelttilfeller vist å være effektiv mot symptomer på CFS/ME, men effekten er ikke bekreftet i studier og en eventuell mekanisme er ikke klarlagt (1). Tilsvarende er patofysiologien bak CFS/ME ikke klarlagt, og farmakologiske mål for behandling av sykdommen(e) er dermed ikke etablert (2-4).

Feltet preges av utprøving av medisiner og andre behandlingsmetoder, og sterke motsetningsforhold mellom tilhengere av forskjellige hypoteser. Dette fører gjerne til at når en medisin har effekt hos en eller flere pasienter, brukes dette til hypotese-generering angående patofysiologien til sykdommen. En hypotese for effekt av propranolol mot symptomer på CFS/ME er at symptomene skyldes autonom dysfunksjon (1):

På en internettside (5) for pasienter vises det til en studie hvor lav dose propranolol, 10-20 mg, reduserte takykardi ved postural takykardi (POTS). I studien (6), som inkluderte 54 pasienter, ble legemiddelet sammenlignet med placebo, og forskerne fant en potensiell forverring av symptomer ved høyere doser. I en annen studie ble lav dose propranolol forbundet med bedring av smerte ved fibromyalgi og temporomandibular sykdom (7). På internettsiden (5) spekuleres det i om betablokkere kan «normalisere» dysfunksjon i det autonome nervesystemet med sekundære effekter i form av bedret sirkulasjon og redusert smerte i muskulatur. Siden POTS og fibromyalgi kan finnes hos enkelte pasienter med CFS/ME oppfattes dette av kilden som preliminære, men lovende resultater (5). Acetylkolin er ikke nevnt i denne konteksten.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet dokumentasjon på at propranolol, eller andre betablokkere, påvirker aktiviteten eller mengden acetylkolin slik at muskelsvakhet ved CFS/ME forbedres. Effekten av propranolol knyttes i preliminære studier av pasienter med f.eks. POTS og fibromyalgi til normalisering av autonom dysfunksjon med bedre muskelfunksjon og reduserte smerter.

Referanser
  1. 1. Wyller VB, Thaulow E et al. Treatment of chronic fatigue and orthostatic intolerance with propranolol. J Pediatr 2007; 150(6): 654-5.
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Kronisk utmattelsessyndrom. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 3. januar 2019).
  3. 3. Gluckman SJ. Treatment of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Version 55.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 2. desember 2018).
  4. 4. Gluckman SJ. Clinical features and diagnosis of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome. Version 44.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 11. oktober 2018).
  5. 5. Health Rising (Cort Johnson). Propanolol (Inderal) in Fibromyalgia, Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) and POTS. https://www.healthrising.org (Besøkt: 24. januar 2019).
  6. 6. Raj SR, Black BK et al. Propranolol decreases tachycardia and improves symptoms in the postural tachycardia syndrome: less is more. Circulation 2009; 120(9): 725-34.
  7. 7. Light KC, Bragdon EE et al. Adrenergic Dysregulation and Pain With and Without Acute Beta-blockade in Women with Fibromyalgia and Temporomandibular Disorder. J Pain 2009; 10(5): 542–552.