Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13107, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 15.02.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Langtidsbruk av isotretinoin

Dato for henvendelse: 15.02.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13107, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Er sammenhengende bruk av isotretinoin over mange år tilrådelig? Kan varige bivirkninger forventes?

Spørsmålet gjelder en pasient som har brukt isotretinoin i over ti år for en sjelden hudlidelse. Seponeringsforsøk fører til hurtig forverring av tilstanden. Hudlegen anslår kumulativ dose til rundt 70.000 mg. Vanlige og forbigående bivirkninger har forekommet.

SVAR: Vurdering
Langvarig bruk av isotretinoin kan gi varige bivirkninger i muskel-skjelettsystemet, generell aterosklerose på grunn av dyslipidemi og kronisk nyresvikt på grunn av glomerulonefritt. Pasienten bør kontrolleres hyppig med tanke på bivirkninger. Konsekvensene kan være alvorlige, men den absolutte risikoen er liten. Pasienten bør inkluderes i vurderingen av om nytten av behandlingen oppveier risikoen.

Bakgrunn
De mest vanlige bivirkningene av isotretinoin er reversible. Dette gjelder psykiatriske bivirkninger, endringer i leverprøver og synsforstyrrelser. Det er viktig at pasienten er oppmerksom på typiske bivirkninger, og med fordel også pårørende med tanke på psykiske effekter. Behandler bør følge opp pasienten klinisk og med blodprøver (lever, nyre, lipider) med tanke på bivirkninger (1).

Flere års bruk av isotretinoin med høye doser kan gi endringer i muskelskjelettsystemet som kan være varige. Dette gjelder hyperostose, og forkalkninger i sener og leddbånd og redusert bentetthet. For pasienter som ikke er utvokste kan for tidlig lukking av epifyse bidra til kortvoksthet (1).

Isotretinoin kan bidra til dyslipidemi, som i sin tur kan bidra til aterosklerose og økt risiko for kardiovaskulære og cerebrovaskulære hendelser med varige konsekvenser. Preparatomtalen (SPC) anbefaler kontroll av serumlipider før oppstart, 1 måned etter start av behandlingen og deretter minst hver 3. måned. Isotretinoinassosiert triglyseridemi er observert, og dette kan gi økt risiko for pankreatitt (1).

Glomerulonefritt er en svært sjelden bivirkning av isotretinoin (<0,01%) som kan gi kronisk nyresvikt. For kvinner i fertil alder er det viktig å være oppmerksom på teratogene effekter (1).

Studier på langtidseffekter av isotretinoin er stort sett gjort ved akne, og er ikke direkte overførbare til andre tilstander. I en retrospektiv studie av 720 pasienter som hadde brukt isotretinoin i 2-12 år (gjennomsnitt 4,9 år), hadde 7,2% av pasientene vedvarende bivirkninger. De fleste var i muskelskjelettsystemet (2%) eller i hud/slimhinner (4-8%). Sjeldne, men sannsynlige langtidseffekter inkluderte xerodermi, tørre øyne-syndrom, leddsmerter og mulig isotretinoinutløst eksem (2).

Det er mistanke om at isotretinoin kan utløse inflammatorisk tarmsykdom, men RELIS har i tidligere utredning vurdert en slik sammenheng som lite sannsynlig (3).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Isotretinoin. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 16. oktober 2018).
  2. 2. Goulden, V., Layton, A. M., & Cunliffe, W. J. (1994). Long-term safety of isotretinoin as a treatment for acne vulgaris. British Journal of Dermatology, 131(3), 360-363.
  3. 3. RELIS database 2018; spm.nr. 5424, RELIS Nord-Norge.