Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13118, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 20.02.2019

 • RELIS Vest

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Varig nedsatt syn og hørsel etter kortvarig bupropionbruk?

Dato for henvendelse: 20.02.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13118, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Kan bupropion (Wellbutrin) gi varig nedsatt syn og hørsel?

Det gjelder pasient som fikk redusert skarpsyn og hørsel etter en måneds bruk av bupropion. Et halvt år etter seponering mener pasienten at syn og hørsel ikke har bedret seg.

Psykiater spør om hvor hyppig dette er, hvilke mekanismer som ligger bak og om en kan forvente bedring eller om dette er en varig legemiddelindusert bivirkning. Legen har funnet enkeltkasuistikker på hørselsreduksjon og på nedsatt syn (med uveal effusjon).

SVAR: Vurdering
Det kan ikke slås sikkert fast at bupropion gir varig syns- eller hørselstap. Vi har ikke funnet dokumentasjon ut over enkelttilfeller på dette. Forbigående akkomodasjonsforstyrrelser på grunn av antidepressiver er relativt vanlig.

Enkelte hevder varig hørselstap på grunn av bupropion kan forekomme, og vi kan ikke utelukke at det kan være tilfelle her. Dersom bruk av bupropion vurderes som mer sannsynlig forklaring på syns- eller hørselstap enn andre årsaker, vil vi anbefale å melde bivirkningene til RELIS.

Bakgrunn
Vi har ikke funnet holdepunkt for varig syns- eller hørselstap i preparatomtale (SPC) (1) eller kliniske studier utført på bupropion.

Hørselstap
I en bok om legemiddelutløst ototoksisitet, angis det at 5% av pasienter som bruker bupropion får hørselsforstyrrelser (2,1% mer enn placebo), og tinnitus forekommer i 1-6% av tilfellene (1-4% hyppigere enn placebo). Hørselstap (hypoacusis) eller hyperacusis forekommer sjeldnere enn i 1% av tilfellene (2). Forfatteren viser i sin blogg til at han har registrert 13 tilfeller av bupropionutløst hørselstap, og at en FDA-database inneholder 150 sannsynlige tilfeller av hørselstap og 536 tilfeller av tinnitus på grunn av bupropion. I kommentarfeltet til denne og andre blogposter rapporterer flere pasienter om irreversibelt hørselstap. Til tross for at det ikke finnes studier som definitivt slår fast ototoksisk effekt av bupropion, mener forfatteren at det store antallet tilfeller av hørselstap overgår tilfeldighetene (3). Et søk i WHOs bivirkningsdatabase støtter ikke dette. Fra 1994 frem til i dag fant vi bare 83 tilfeller av «døvhet», som inkluderer både «hearing loss» og vedvarende døvhet (4).

Det er nylig publisert et tilfelle av reversibelt bupropionutløst hørselstap. Forfatterne viser til at det ikke finnes studier på mekanismene bak eventuelt antidepressivumutløst hørselstap (5).

Synssvekkelse
Preparatomtalen (SPC) beskriver synsforstyrrelse som vanlig bivirkning (1-10 %) av bupropion, men nevner ikke om det dreier seg om varige endringer (1). Ifølge Lexicomp får 3-15 % av brukerne uklart syn (6).

Det er antydet at langvarig bruk kan bidra til glaukomutvikling og katarakt (7,8). Synsforstyrrelser på grunn av antidepressiver skyldes ofte endret akkomodasjon og pupilledilatasjon, noe som er forbigående effekter. Det er publisert et tilfelle av forbigående dobbeltsyn i forbindelse med relativt lav dose bupropion (9).

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Wellbutrion. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 2. oktober 2017).
 2. 2. Bauman N. The Shocking Truth About Prescription Drugs, Medications, Chemicals and Herbals That Can (and Do) Damage Our Ears. Lynden, WA. Integrity First Publications 2010
 3. 3. Bauman N. Bupropion (Wellbutrin) Causes Hearing Loss and Tinnitus. http://hearinglosshelp.com/blog/bupropion-wellbutrin-causes-hearing-loss-and-tinnitus/ (Lest 20. februar 2019).
 4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 20. februar 2019).
 5. 5. Carratola Grant M., Valovska T et al. Sensorineural Hearing Loss Associated With Bupropion Use. Clin pediatr 2018; 57(9), 1114-9.
 6. 6. Lexicomp in UpToDate. Bupropion: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 20. februar 2019).
 7. 7. Masís M, Kakigi C et al. Association between self-reported bupropion use and glaucoma: a population-based study. Br J Ophthalmol 2017; 101(4): 525-9.
 8. 8. Chou PH, Chu CS et al. Antidepressants and risk of cataract development: A population-based, nested case-control study. J Affect Disord 2017; 215: 237-44.
 9. 9. Fayyazi Bordbar MR, Jafarzadeh M. Bupropion-induced diplopia in an Iranian patient. Iran J Psychiatry Behav Sci 2011; 5(2): 136-8.