Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13136, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.03.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kolestyramin og pankreatitt

Dato for henvendelse: 05.03.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13136, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient i 50-årene har fjernet galleblæren for et fåtalls år siden og har i ettertid gjennomgått pankreatitt to ganger, av uviss årsak. Pasienten har også problemer med diaré og har nylig fått forskrevet kolestyramin mot diareen med meget god effekt. Imidlertid har pasienten lest i pakningsvedlegget til kolestyramin at pankreatitt er oppført som bivirkning, og har derfor autoseponert behandlingen. Sykehuslegen har god erfaring med å forskrive kolestyramin, og har aldri hørt om pankreatitt i forbindelse med dette legemiddelet. Har RELIS nærmere opplysninger om denne bivirkningen?

SVAR: Pankreatitt står oppgitt som bivirkning av kolestyramin (Questran) med ukjent frekvens i både norske og utenlandske pakningsvedlegg (1, 2).

Ved søk i Medline og Google Scholar er det lite litteratur å finne som forklarer bakgrunnen for denne bivirkningen. En oversiktsartikkel fra 1980 beskriver pankreatitt som bivirkning av ulike legemidler. Denne artikkelen referer til en studie på kolestyramin fra 1971, der 4 av 103 pasienter som inntok kolestyramin fikk pankreatitt. Imidlertid mangler det informasjon om andre risikofaktorer for pankreatitt, som alkoholkonsum og serumlipider, hos disse pasientene. Forfatterne av oversiktsartikkelen påpeker at det ikke er bevist et kausalt forhold mellom inntak av kolestyramin og pankreatitt, og mener at dette er usannsynlig (3). En oppsummeringsartikkel fra 2012 om legemiddelindusert pankreatitt nevner ett tilfelle der kolestyramin ble assosiert med pankreatitt uten at en sikker årsakssammenheng kunne bekreftes (4).

Produktet som selges i Norge skiftet markedsfører i 2018. Den nye markedsføreren har i egne data oppført pankreatitt som "annen hendelse, ikke nødvendigvis legemiddelrelatert" - spesifikt nevnes det at markedsføreren har gjennom produktets over 50-årige markedshistorie kun mottatt 14 rapporter med tilfeller av kronisk eller akutt pankreatitt hos pasienter som har brukt kolestyramin. Det er ikke mulig å etablere en estimert frekvens basert på en så sjeldent observert hendelse over en så lang tidsperiode. Markedsføreren kjenner heller ikke til bruk av andre legemidler, pasientenes sykehistorie, vekt eller bruk av alkohol i disse 14 rapportene. Et eventuelt kausalt forhold kan derfor ikke vurderes basert på disse observasjonene (5).

WHOs internasjonale bivirkningsdatabase inneholder 21 rapporter om pankreatitt mistenkt assosiert med bruk av kolestyramin. Det er sannsynligvis stort overlapp med de tidligere nevnte 14 rapportene og tilsvarende usikkerhet om andre risikofaktorer som kan forklare hendelsene. Disse rapportene kan ikke brukes for å bekrefte en eventuell årsakssammenheng eller for å anslå forekomsten av en bivirkning (6).

Rapportene om pankreatitt ved bruk av kolestyramin bør også ses i lys av pasientenes underliggende sykdom, som i seg selv kan gi økt risiko for pankreatitt (7).

KONKLUSJON
Det er lite bakgrunnsmateriale å finne for hvorfor pankreatitt er oppgitt som en bivirkning på kolestyramin. Datagrunnlaget er for lite og for lite detaljert til å kunne bekrefte en eventuell årsakssammenheng.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Questran. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 20. desember 2018).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2019 database. Cholestyramine. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 7. august 2018).
  3. 3. Mallory A, Kern F. Drug-induced pancreatitis: a critical review. Gastroenterology 1980; 78(4): 813-20.
  4. 4. Nitsche C, Maertin S et al. Drug-induced pancreatitis. Curr Gastroenterol Rep 2012; 14(2): 131-8.4.
  5. 5. Medisinskfaglig rådgiver. Pharmacovigilance/Medical & Scientific Affairs, Cheplapharm, pers.medd. 1. mars 2019.
  6. 6. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 5. mars 2019).
  7. 7. Norsk elektronisk legehåndbok. Pankreatitt, akutt. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 10. januar 2019).