Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13303, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 21.05.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Fars bruk av azatioprin og graviditet

Dato for henvendelse: 21.05.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13303, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra lege i allmennpraksis om et par som ønsker å bli gravid og hvor far bruker azatioprin (Imurel) 50 mg x3. Forhåndsregler er litt uklart formulert i Felleskatalogen, hvor det blant annet står "Sikker prevensjon skal anbefales når en av partene får azatioprin". Er svangerskap trygt med hans medikamentbruk?

SVAR: RELIS har tidligere besvart henvendelser både om fars bruk av azatioprin før befruktning (1) og mors bruk av azatioprin gjennom svangerskapet (2).

Gravide kan bruke azatioprin når det er klar indikasjon for behandling. Ut i fra den dokumentasjonen som finnes ser det ikke ut til at azatioprin innebærer noen høy risiko for fosteret. Ved behandlingskrevende sykdom vil det beste alternativet trolig ofte være å fortsette med azatioprin under svangerskapet (2).

Det er mindre data hva gjelder fars bruk av azatioprin og svangerskapsutfall, men det er ikke sett en sammenheng mellom behandling med azatioprin og funksjon av testis eller sædkvalitet (3). Azatioprin er et immundempende legemiddel som brukes ved en rekke indikasjoner, og den underliggende sykdommen som behandles kan ha betydning for svangerskapsutfall. For eksempel er inflammatorisk tarmsyndrom (IBD) hos menn assosiert med redusert fertilitet og uheldige effekter på svangerskapsforløpet og barnet ("poor pregnancy outcomes").

KONKLUSJON
Det er ikke grunnlag for å endre på fars behandling med azatioprin selv om de prøver å bli gravid.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2019; spm.nr. 13286, RELIS Vest. (www.relis.no)
  2. 2. RELIS database 2018; spm.nr. 10254, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  3. 3. Simsek M, Lambalk CB et al. The associations of thiopurines with male fertility and paternally exposed offspring: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2017: 1-15.