Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13505, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.09.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Kontinuerlig bruk av p-piller over tid

Dato for henvendelse: 03.09.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13505, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En fastlege spør om det finnes begrensinger med tanke på hvor lenge en kvinne kan bruke p-piller (med østrogener) kontinuerlig.

SVAR: RELIS har tidligere utredet liknende spørsmål, og svart at kontinuerlig bruk av p-piller ikke er forbundet med økt risiko for tromboemboliske hendelser eller forsinket normalisering av fruktbarhet, sammenliknet med syklisk bruk (1). Verken UpToDate eller eMetodeboken til Sex og samfunn angir noen tidsbegrensinger for kontinuerlig bruk av p-piller, og begge understreker at det ikke er påvist noen negative bivirkninger ved slik bruk (2, 3). Tvert i mot regnes det å ta p-pillene kontinuerlig som gunstig, da dette reduserer risikoen for brukerfeil (3). Mange vil imidlertid få mellomblødninger ved kontinuerlig bruk. En praktisk måte å løse dette på er å ta p-pillene kontinuerlig inntil en blødning oppstår, og deretter ta 4 dagers pause før bruken gjenopptas. Et annet alternativ er å ta flere brett i strekk før hver planlagte, pillefrie periode (3, 4).

KONKLUSJON
Kontinuerlig bruk av p-piller medfører ingen økt risiko for bivirkninger, og anses som tryggere enn syklisk bruk. Det er ingen tidsbegrensning, men dersom kvinnen får mellomblødninger, kan hun ta 4 dagers pause for å framprovosere en blødning, og deretter gjenoppta bruken.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2018; spm.nr. 10819, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. 2. Kombinasjonspreparater. Sex og samfunns elektroniske metodebok for seksuell helse. https://emetodebok.no/ (Lest 23. august 2019).
  3. 3. Kaunitz AM. Hormonal contraception for suppression of menstruation. Version 28.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. august 2019).
  4. 4. MacGregor EA, Guillebaud J. The 7-day contraceptive hormone-free interval should be consigned to history. BMJ Sex Reprod Health. 2018 Jun 26. pii: bmjsrh-2017-200036.