Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60

Telefontid: 08:00 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13520, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.09.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bradykardi av cisplatin og karboplatin

Dato for henvendelse: 10.09.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13520, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege spør vedrørende en eldre mann som fikk sinusbradykardi med frekvens på 30-tallet etter infusjon med cisplatin og cytarabin. I forløpet pressfølelse for brystet og tungpust. Primært mistenkt cisplatin som årsak til pasientens bradykardi. Pasienten var overvæsket med 6-7 kg i pluss, og furosemid (Furix) ble gitt med god effekt på ubehag i bryst og respirasjon. Bradykardien ble normalisert, men først dagen etter. Pasienten er i behov for videre kreftbehandling og siden man primært mistenker cisplatin som årsak til bradykardi ønsker man å unngå dette. Vil karboplatin være aktuelt for pasienten, eller vil man også forvente bradykardi som mulig bivirkning av dette?

SVAR: I preparatomtalen til cisplatin er bradykardi angitt å være en vanlig hjertebivirkning, sammen med takykardi og arytmi (1). Tilsvarende bivirkninger er ikke nevnt i preparatomtalen til karboplatin. Ved litteratursøk finner vi flere artikler som omhandler bradykardi og arytmier av cisplatin, men lite vedrørende karboplatin. Det er vanskelig å si om dette kan være et tegn på ulikheter i frekvens av denne bivirkningen mellom de to substansene, eller om det reflekterer ulikt omfang av bruk.

Vi finner omtalt at arytmier, inkludert atrieflimmer, supraventrikulær takykardi, sinus takykardi, sinus bradykardi, og AV-blokk grad 3 er assosiert med platinaforbindelser generelt. Det er foreslått at dette kan skyldes en direkte arytmieffekt, hypersensitivitetsreaksjoner eller være sekundært til elektrolyttforstyrrelser (2).

I det aktuelle tilfellet er det usikkert om reaksjonen kan ha vært en hypersensitivitetsreaksjon eller ikke, men siden dette ikke helt kan utelukkes nevner vi også informasjon om slike hendelser knyttet til cisplatin og carboplatin. Spørsmålsstiller ble også oppfordret til å diskutere saken med seksjon for klinisk spesialallergologi.

I en kilde som omtaler infusjonsreaksjoner av kjemoterapi er press over brystet, kortpustethet og bradykardi (men oftere takykardi), nevnt som symptomer på anafylaksi. Alle platinaforbindelser er assosiert med anafylaksi, særlig etter gjentatte behandlingssykluser (3). Kryss-sensitivitet mellom cisplatin og carboplatin forekommer, men insidensen er ukjent (3, 4). Hos pasienter som har hatt en infusjonsreaksjon kan allergitesting forutsi de fleste anafylaktiske reaksjonene av platinaforbindelser, og pasienter som har hatt en positiv allergitest bør ikke bli eksponert igjen uten å ha gjennomgått desensibilisering (3).

KONKLUSJON
Bradykardi som enkeltbivirkning synes å være kjent for cisplatin, men er ikke spesielt omtalt for karboplatin. Bradykardi, sammen med pasientens øvrige symptomer, kan også tyde på en infusjonsrelatert hypersensitivitetsreaksjon. Slike reaksjoner er kjente for både cisplatin og karboplatin. Kryss-sensitivitet forekommer, men er uforutsigbart. I tilfelle en hypersensitivitetsreaksjon mistenkes kan pasienten allergitestes, og ved positivt funn kan desensibilisering foretas før en eventuell ny behandling med karboplatin eller cisplatin.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cisplatin Accord. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 17. oktober 2018).
  2. 2. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). Cisplatin. In: Micromedex® 2.0. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 20. april 2012).
  3. 3. Castells MC, Matulonis UA, et al. Infusion reactions to systemic chemotherapy. Version 52.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 17. januar 2019).
  4. 4. McEvoy GK, editor. CARBOplatin. The AHFS Drug Information (online). https://www.medicinescomplete.com/ (9. september 2019).