Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13522, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 10.09.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Synkope relatert til aripiprazol

Dato for henvendelse: 10.09.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13522, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Tenåringsjente bruker aripiprazol (Abilify) 20 mg tabletter for bipolar lidelse, med god effekt. Har det siste året har hun hatt flere episoder med synkope og er utredet nevrologisk og kardiologisk uten funn. Synkope/ortostatisk hypotensjon er angitt som bivirkning av aripiprazol. Hva er kjent om dette, og er synkopene da av vasovagal type? Henvendelse fra en sykehuslege.

SVAR: I preparatomtalen nevnes lite om bivirkningene utover at ortostatisk hypotensjon oppgis som en mindre vanlig bivirkning (0,1-1%) og at frekvensen for synkope ikke er kjent (1). I en annen kilde blir synkope beskrevet å forekomme hos 0,2 til 0,5% av pasienter behandlet med aripiprazol, og ortostatisk hypotensjon hos 0,2 til 1%. Studiene er i hovedsak utført på voksne, men tilsvarende forekomst (0,4%) er sett også hos barn (2). I bakgrunnsdokumentasjon for godkjenning av aripiprazol ved bipolar 1 lidelse, finner vi at 4 (0,4%) av 917 pasienter i tre-ukers-studier, avsluttet behandling med aripiprazol pga synkope, hypotensjon, ortostatisk hypotensjon og pulsstigning (3).

Ortostatisk hypotensjon av aripiprazol skyldes mest sannsynlig alfa-adrenerg blokade som resulterer i vasodilatasjon (2).

I preparatomtalen påpekes det at yngre pasienter har høyere risiko for bivirkninger forbundet med aripiprazol. Det nevnes særlig at en daglig dose på 30 mg hos ungdom fra 13 år og eldre, er forbundet med en betydelig høyere forekomst av signifikante bivirkninger, inkludert ekstrapyramidale bivirkninger (EPS), somnolens, fatigue og vektøkning (1).

KONKLUSJON
Ortostatisk hypotensjon og synkope forekommer hos henholdsvis 0,2-1% og 0,2-0,5% ved behandling med aripiprazol, og skyldes mest sannsynlig alfa-adrenerg blokade som resulterer i vasodilatasjon.

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology 2019 database. Aripiprazole. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 10. juni 2019).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Abilify. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 27. mai 2019).
  3. 3. EMA. Assessment report for aripiprazole. (Publisert 8. mai 2008). www.ema.europa.eu