Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 13644, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 29.10.2019

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Raloksifen forebyggende mot brystkreft

Dato for henvendelse: 29.10.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 13644, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Henvendelse fra sykehuslege vedrørende en postmenopausal pasient som har bivirkninger som hetetokter, tretthet og redusert korttidsminne fra behandling med tamoksifen som adjuvant behandling etter brystkreft. Pasient nevnte at hun hadde hørt at et medikament kalt raloksifen skulle ha mer gunstig bivirkningsprofil.
Det spørsmålsstiller lurer på er:
1. Vet RELIS noe om raloksifen brukes som antihormonell tablettbehandling etter brystkreftoperasjon? Legen kan ikke finne dette som et alternativ i retningslinjer for brystkreft.
2. Har RELIS noe informasjon om at raloksifen eventuelt har bedre bivirkningsprofil enn tamoksifen? Gitt at den kan brukes som adjuvant behandling etter brystkreft.

SVAR: Bruk av raloksifen mot brystkreft
Både raloksifen og tamoksifen er selektive østrogenreseptor-modulatorer (SERM) (1). I Europa er raloksifen bare godkjent for bruk til behandling og forebyggelse av osteoporose hos postmenopausale kvinner (2). I USA er raloksifen i tillegg godkjent for forebygging av brystkreft hos postmenopausale kvinner (3).

En studie som sammenlignet effekten av raloksifen og tamoksifen som forebyggende behandling mot brystkreft, konkluderte med at tamoksifen er mer effektiv enn raloksifen (4). Det er estimert at sammenlignet med placebo reduserer tamoksifen risiko for brystkreft med 50 %, mens raloksifen reduserer risikoen med 38 %. Videre fra dette er det estimert at raloksifen oppnår 76 % av effekten til tamoksifen i å redusere risikoen for brystkreft.

Bivirkninger av raloksifen vs tamoksifen
Det er observert en økt risiko for tromboser, grå stær og livmorkreft ved behandling med tamoksifen, sammenlignet med raloksifen (1, 4). Både tamoksifen og raloksifen øker tromboserisikoen, men risikoøkningen er estimert å være økt med 4 per 1000 behandlede kvinner for tamoksifen sammenlignet med raloksifen (1). Det er vist en statistisk signifikant forskjell mellom tamoksifen og raloksifen i utvikling av grå stær (4, 5), med insidens på henholdsvis 78 og 56 tilfeller per 1000 behandlede kvinner over 6 år (5). Raloksifen øker ikke risikoen for grå stær sammenlignet med placebo-behandling (6). De første fem årene med tamoksifen-behandling er det registrert en økt risiko for livmorkreft på 4 tilfeller per 1000 behandlede kvinner, mens det ikke er registrert økt risiko ved raloksifen-behandling (1).

Vi finner ikke nevnt forskjeller i bivirkninger som hetetokter, tretthet og redusert korttidsminne. Disse bivirkningene regnes som mindre alvorlige og rapporteres sjelden i slike sammenligningsstudier. Ifølge preparatomtalen er hetetokter også en svært vanlig bivirkning av raloksifen. Tretthet eller redusert korttidsminne nevnes ikke (2).

KONKLUSJON
Raloksifen er i USA godkjent for forebygging av brystkreft hos postmenopausale kvinner med økt risiko for brystkreft, men er vist å være mindre effektiv enn tamoksifen. Vi finner ikke at det er undersøkt eller vist forskjell mellom de to legemidlene i bivirkningene som oppleves av pasienten. Risikoen for alvorlige bivirkninger som tromboser, grå stær og livmorkreft er derimot vist å være høyere for tamoksifen sammenlignet med raloksifen.

Referanser
  1. 1. Chen WY. Selective estrogen receptor modulators and aromatase inhibitors for breast cancer prevention. Version 29.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist revidert: september 2019).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Evista. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 10. juli 2017).
  3. 3. U.S. Food and Drug Administration (FDA). Label information Evista. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/ (Godkjent: 27. juni 2018).
  4. 4. Vogel VG, Costantino JP et al. Update of the National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project Study of Tamoxifen and Raloxifene (STAR) P-2 Trial: Preventing breast cancer. Cancer Prev Res (Phila) 2010; 3(6): 696-706
  5. 5. Vogel VG, Costantino JP et al. Effects of tamoxifen vs raloxifene on the risk of developing invasive breast cancer and other disease outcomes: the NSABP Study of Tamoxifen and Raloxifene (STAR) P-2 trial. JAMA 2006; 295(23): 2727-41.
  6. 6. Nelson HD, Fu R et al. Medication Use for the Risk Reduction of Primary Breast Cancer in Women: A Systematic Review for the U.S. Preventive Services Task Force [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2019 Sep. Report No.: 19-05249-EF-1.