Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60. Telefon åpen alle hverdager kl. 13.00-15.00. Du kan også sende epost og be om at vi ringer tilbake.
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 13866, RELIS Vest

Publisert: 28.01.2020

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

CBD olje ved MS

Dato for henvendelse: 28.01.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 13866, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: Gjelder en pasient med MS som sliter med skjelvinger, fatigue og smerter i kroppen (sistnevnte har ikke nødvendigvis med hennes MS å gjøre). Hun spør om muligheten for CBD olje. Lege finner ikke noe svar på dette hos RELIS, utenom en eldre utredning (> 5 år) som gjelder cannabis generelt. Finnes det noe evidens for effekt av CBD olje hos denne pasientgruppen?

SVAR: Det er neppe noen signifikant større effekt av CBD-olje ut over det man har sett ved bruk av Sativex ved MS. Sativex inneholder nærmest like mengder THC og CBD (2,7 mg delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og 2,5 mg cannabidiol (CBD)). Når det gjelder smerter er effektstørrelsen ved bruk av cannbinoider (produkter som også inneholder TCH) vært lavere enn ved bruk av konvensjonelle analgetika. Det mangler studier av rene CBD–produkter ved flere av de foreslåtte indikasjoner for cannabinoider.

Fra (1): «Pasienter med multippel sklerose er ofte plaget av invalidiserende indre uro, skjelvinger, smerter og muskelkramper. Uroen lindres ikke av cannabis eller cannabisprodukter. Når det gjelder smerter, er dette gjennomgått i en oversikt fra 2007 med seks publiserte studier. Cannabinoider viste seg å være bedre enn placebo når det gjaldt smertelindring. Cannabis kan også ha effekt på muskelkramper. Den viktigste bivirkningen var svimmelhet. Et ekstrakt fra cannabisplanten er godkjent for bruk ved spastisitet ved multippel sklerose i Norge.»

Fra (2): «Foreløpig er kun cannabisekstraktet nabiksimoler, med spastisitet ved multippel sklerose som eneste indikasjon, markedsført i Norge. Alle leger med forskrivningsrett for reseptgruppe A kan forskrive nabiksimoler samt søke om rekvireringsrett og godkjenningsfritak for andre cannabinoidbaserte legemidler. Cannabisprodukter som ikke er godkjente som legemidler, og dermed regnes som narkotika, tillates brukt i særskilte tilfeller (2). Kun spesialister i sykehus kan søke om godkjenningsfritak for slike produkter dersom de inneholder mer enn 1 % delta-9-tetrahydrocannabinol. Myndighetene har ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som kan være aktuelle for slik behandling. Det er den forskrivende legen som må begrunne hvorfor behandlingen er nødvendig, og hvorfor annen behandling ikke kan benyttes.»

Fra (3): Siden CBD-produkter fremstilles fra cannabisplanten inneholder de imidlertid ofte rester av THC. Dette er ofte tilfellet for CBD-produkter som selges via internett, selv om innholdsfortegnelsen oppgir at produktet er THC-fritt. Det finnes foreløpig ingen godkjente CBD-legemidler på det norske markedet, men det er to aktuelle leverandører av CBD til medisinsk bruk.

Det er mye positive pasienterfaringer og markedsføringsbeskrivelser på nettet (4), og for en lang rekke ulike tilstander, men det er en stor utfordring å finne de pasientene som har nytte av cannabinoider. Mangel på dokumentasjon når det gjelder CBD adresseres da også i en artikkel fra netdoctor.uk (4).

Referanser
  1. 1. Bramness JG. Cannabis som medisin. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 252–3.
  2. 2. Teigen IA, Serkland TT et al. Bør flere tilbys behandling med cannabinoider? Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139:
  3. 3. Serkland TT, Andreassen LM. Spørsmål om cannabidiol. Utposten 2019; 48(1): 54-5.
  4. 4. Chamberlain C. CBD oil and MS: Can cannabidiol alleviate multiple sclerosis symptoms?https://www.netdoctor.co.uk/medicines/a26336640/cbd-oil-ms/. Besøkt 12. November 2019.