Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 13959, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 03.03.2020

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Hypogammaglobulinemi som bivirkning til lamotrigin

Dato for henvendelse: 03.03.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 13959, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Lege utreder en pasient for hypogammaglobulinemi. Pasienten er i behandling med lamotrigin (Lamictal). I bivirkningsprofilen til lamotrigin står det at hypogammaglobulinemi er en sjelden bivirkning. Legen spør om dette er noe RELIS har kjennskap til. Legen utelukker ikke at en slik årsakssammenheng er aktuell hos pasienten, da sykehistorien kun delvis passer med primær immunsvikt.

SVAR: Hypogammaglobulinemi er oppført i preparatomtalen som en bivirkning til lamotrigin (Lamictal) av ukjent frekvens (1).

RELIS har tidligere omtalt lignende problemstillinger (2, 3). I de tidligere sakene var ikke hypogammaglobulinemi oppgitt som en kjent bivirkning til lamotrigin - dette er altså nytt siden sist. I de eldre sakene henviste man til noen få, mindre studier og kasusrapporter, hvor hypogammaglobulinemi ble beskrevet i forbindelse med behandling med lamotrigin og andre antiepileptika. Ved nytt litteratursøk i PubMed og Embase fremkommer ikke nye artikler på området.

Det blir ikke opplyst på hvilken indikasjon den aktuelle pasienten får lamotrigin. Avhengig av den kliniske situasjonen og mulige behandlingsalternativer, kan en strategi f.eks. være å seponere lamotrigin i en periode og se om dette øker nivået av gammaglobuliner.

Referanser