Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2020; spm.nr. 14011, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 23.03.2020

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Klonazepam og hypogammaglobulinemi

Dato for henvendelse: 23.03.2020

RELIS database 2020; spm.nr. 14011, RELIS Vest

SPØRSMÅL: For fleire antiepileptiske legemiddel er det meldt om hypogammaglobulinemi som biverknad. Er det kjent om klonazepam (Rivotril) har hypogammaglobulinemi som biverknad? Spørsmål frå sjukehuslege.

SVAR: Hypogammaglobulinemi er ikkje oppført som ein biverknad i preparatomtalen til klonazepam eller i andre oppslagsverk med monografiar for klonazepam (1-3). Ved litteratursøk finn vi heller ikkje litteratur som omtalar ein slik type biverknad av klonazepam.

I Verdas helseorganisasjon (WHO) sin internasjonale biverknadsdatabase finn vi ingen rapportar på hypogammaglobulinemi av klonazepam (4). Dataene i biverknadsdatabasen er ikkje systematisk innsamla, men baserer seg på spontanrapporteringssystemet. Ein kan derfor ikkje nytte eventuelle data til å seie noko om faktisk førekomst eller frekvens av biverkaden.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Rivotril. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 20. februar 2019).
  2. 2. Clinical Pharmacology database. Clonazepam. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sist oppdatert: 28. februar 2019).
  3. 3. Micromedex® 2.0 (online). Clonazepam (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 4. mars 2020).
  4. 4. Verdas helseorganisasjon (WHO). Biverknadsdatabase (Søk: 20. mars 2020).