Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 1468, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 19.12.2000

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

CYP450-metabolisme og porfyri.

Dato for henvendelse: 19.12.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 1468, RELIS Vest.

SPØRSMÅL: En norsk porfyrispesialist videreformidler en faks med en rekke spørsmål fra en svensk kollega angående eventuell sammenheng mellom cytokrom P450 metabolisme og porfyrinogenisitet. I utgangspunktet er det usikkert om metabolisme via cytokrom P450 eller et spesifikt isoenzym er predikativt for porfyrinogenisitet. Likevel er det enighet om at induksjon av CYP450 som vil føre til økt hembehov kan utløse anfall hos pasienter med akutt intermitterende porfyri. Er metabolisme via et spesifikt isosenzym, man tenker særlig på 3A4, predikativt? Har dosen noe å si eller er med andre ord store piller mer porfyrinogene enn små? Tror dere at enzymspesifikke legemiddelinteraksjoner kan gi veiledning ved klassifisering av nye substanser?

SVAR: Henvender får en foreløpig tilbakemelding via e-mail. Problemstillingene skissert i spørsmålet er svært kompliserte, og kan danne utgangspunkt for et eget prosjekt ved Kompetansesenter for porfyri, Haukeland sykehus.

Referanser