Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1505, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 30.01.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Thalidomid og teratogenisitet

Dato for henvendelse: 30.01.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1505, RELIS Vest

SPØRSMÅL: Thalidomid er blitt aktuelt for bestemte indikasjoner som f.eks. lepra. På et sykehus hvor dette benyttes har man diskutert den teratogene effekten av thalidomid. Stemmer det at det bare er den ene enantiomeren som er teratogen? Henvendelse fra en sykehusfarmasøyt.

SVAR: Thalidomid finnes som to enantiomere, S(-) og R(+), som begge racemiseres raskt ved fysiologisk pH (1). Dette gjør at det ikke er mulig å tilskrive noen av de biologiske effektene til én av enantiomerene. Det finnes én studie i mus og rotter der det hevdes at bare S(-)-formen er teratogen (2). Denne studien har blitt kritisert ettersom andre har vist at thalidomid ikke er teratogent i disse artene (1). Begge enantiomerene ble funnet å ha teratogen aktivitet i kanin (3).

Referanser
  1. 1. Winter W, Frankus E. Thalidomide enantiomers. Lancet 1992; 339 (8789): 365.
  2. 2. Blaschke G et al. Chromatographic separation of racemic thalidomide and teratogenic activity of its enantiomers. Arzneimittelforschung 1979; 29 (10): 1640-2.
  3. 3. Fabro S et al. Toxicity and teratogenicity of optical isomers of thalidomide. Nature 1967; 215 (98): 296.