Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1508, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.02.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sertralin og bradykardi

Dato for henvendelse: 05.02.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1508, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En 35 år gammel mann som er hjertefrisk har fått bradykardi, muligens på grunn av sinusbradykardi eller AV-blokk grad 1. Det foreligger ikke noe tidligere EKG. Pasienten bruker ingen medisiner, men har nylig begynt med Zoloft (sertralin). Bivirkning? Henvendelse fra en allmenpraktiker.

SVAR: Sinusbradykardi er et vanlig og tilfeldig funn hos unge hjertefriske og skal ikke behandles. SA-blokk kan forekomme hos hjertefriske, og hvis de ikke har symptomer bør ikke behandling gis. AV-blokk grad I tilsvarende (Norsk legemiddelhåndbok 1998-99). Som jeg nevnte så er hovedinntrykket at SSRI er adskillig mindre hjertetoksiske enn TCA og MAO-hemmere. I dyreforsøk har man ikke funnet sederende, antikolinerge eller kardiotoksiske effekter. I et kasus i databasen Drugline har en kvinne intermitterende, grad 1 hjerteblokk og det er spørsmål om et SSRI er kontraindisert (1). Konklusjonen i dette kasuset er at gitt den utstrakte bruken av disse legemidlene i verden, så er antall rapporter om kardiotoksisitet nærmest lik null. Forfatterene finner ingen kontraindikasjon for bruk av SSRI. Så til eksempler på kasusrapporter. Her er inntrykket relativt flere rapporter på fluoxetin (mest solgt på verdensbasis) og bradykardi enn for andre SSRI. Det er også rapporter på SSRI og en rekke andre typer arrytmier og ledningsforstyrrelser. I en del av disse dreier det seg om eldre, sensible individer med ledsagende morbiditet og evt. andre legemidler. Vi sender deg etterhvert kopi av interessante kasus/rapporter. I ditt tilfelle er det usikkert om dette er et tilfeldig funn uavhengig av legemiddel, eller om det er en reell effekt av sertralin. Det anbefales følge pasienten med hensyn på hans bradykardi, prøve dosereduksjon hvis bradykardi vedvarer evt. seponere hvis dette er mulig ut fra pasientens grunnlidelse.

Referanser
  1. 1. Drugline database (Sverige) 1997; spm.nr. 15759