Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: Stengt pga korona-tiltak - ta kontakt via e-post og vi ringer tilbake
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1541, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 12.03.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Zyban og akutt intermitterende porfyri

Dato for henvendelse: 12.03.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1541, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En pasient med manifest AIP er storrøyker. Siden røyking er uheldig for AIP er dette en ekstra grunn til å slutte røykingen. Hva vet man om røykeavvenningsmiddelet Zyban (bupropion) og AIP? Henvendelse fra en lege.

SVAR: Det finnes ingen anbefalinger når det gjelder bruk av bupropion ved porfyri (substansen er blitt brukt som antidepressivum siden åttitallet). En basalfarmakologisk studie har gitt holdepunkter for at bupropion kan være porfyrinogent (1). Den kliniske betydningen av dette er imidlertid uklar. Det foreligger en rapport i WHOs bivirkningsbase om porfyri (angivelig cutanea tarda) assosiert med bupropion (2).

Basert på de to avgjørende studiene bak registreringen av Zyban anslås at 10 røykere må behandles for å oppnå varig røykeslutt (dvs. røykfrihet etter ett år) hos én av dem (3-5). Det kan ikke utelukkes at effekten ved røykeavvenning er en klasseeffekt av antidepressiva (6). Nikotinplaster og eventuelt antidepressiva som regnes som trygge ved AIP kan forsøksvis anvendes.

Konklusjon
Bupropion er muligens porfyrinogent. Da de fleste pasientene ikke har nytte av Zyban kan medikamentet ikke anbefales for pasienter med akutt intermitterende porfyri.

Referanser
  1. 1. Lambrecht RW et al. Effects of antidepressants and benzodiazepine-type anxiolytic agents on hepatic porphyrin accumulation in primary cultures of chick embryo liver cells. J Pharmacol Exp Ther 1999; 29: 1150-5.
  2. 2. WHOs bivirkningsdatabase 12.03.01.
  3. 3. Hurt RD et al. A comparison of sustained-release bupropion and placebo for smoking cessation. N Engl J Med 1997; 337: 1195-202.
  4. 4. Jorenby DE et al. A controlled trial of sustained-release bupropion, a nicotine patch, or both for smoking cessation._N Engl J Med 1999; 340: 685-91.
  5. 5. Monografi Zyban, Läkemedelsverket Sverige http://www.mpa.se/mono/zyban.html
  6. 6. Hughes JR et al. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001. Issue 1.