Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Vest
Tlf: 55 97 53 60
E-post: relis@helse-bergen.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 1617, RELIS Vest

Dato for henvendelse: 05.06.2001

  • RELIS Vest

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Interferon og hypogammaglobulinemi

Dato for henvendelse: 05.06.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 1617, RELIS Vest

SPØRSMÅL: En kvinnelig pasient født i 1974 ble diagnostisert med multippel sklerose fra 1998. Hun fikk Rivotril (klonazepam) i ca. 2 uker fra 19.12.2000 pga. rykninger i ett ben. Pasienten ble så innlagt for Solu-Medrol (metylprednisolon) kur 1g daglig i 5 dager og peroral prednisolon nedtrapping fra 27.12. Skiftet til Tegretol(karbamazepin) fra 27.12 pga. bivirkninger og manglende effekt av Rivotril. Den 6.3 begynte hun med Rebif (interferon beta 1a), og siden er det ved blodprøve 19.4 og 22.5 oppstått hypogammaglobulinemi. Både IgG, IgA og IgM er lave, henholdsvis 5,5, 0,2 og 0,2 - alle var normale i desember og primo mars. Kan dette skyldes interferon? Henvendelse fra nevrolog.

SVAR: I WHOs bivirkningsdatabase finnes det ingen rapporter om Rebif/interferon beta og reduserte titer av immunglobuliner (1). Vi har heller ikke funnet holdepunkter i litteraturen for at interferoner kan medføre hypogammaglobulinemi. Karbamazepin kan ifølge en standardkilde gi lavere verdier av en eller flere immunglobuliner (2).

Referanser
  1. 1. WHOs bivirkningsdatabase 08.06.2001.
  2. 2. Davies DM et al, editors. Textbook of Adverse Drug Reactions 1998; 5th ed.: 558-9.